sextoysbuzz nvid pornolli filmics homemadeporntape pornobrothers xxxteenpornvideo หน้าแรก USO BY CAT

user online

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Sunday 23 July 2017
Welcome to USO By CAT
ยินดีต้อนรับสู่ USO By CAT
We เรา
Are คือ
USO
เรา
คือ
USO

เกี่ยวกับ USO

ภารกิจ
ด้วยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระมีหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งหนึ่งในอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของ กสทช. คือ การกำหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) โดยกำหนดแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตรา 27 (12) และมาตรา 50 ประกอบกับมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและประชาชนในชนบทห่างไกลให้ได้รับการบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง และเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปในเขตเมือง หรือ Universal Service Obligation (USO)
หน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของ USO
การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation: USO) คือ การดำเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกคน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคมและประชาชนในชนบทห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานได้โดยสะดวกในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม และสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันทั่วทั้งประเทศ เพื่อลดช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชน (Digital Divide) ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของสำนักงานฯ โดยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมร่วมรับผิดชอบ หรือจัดสรรรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการโทรคมนาคมเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ข่าวสาร & ประกาศ

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินค่าสนับสนุนศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนล่าช้า
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินค่าสนับสนุนศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนล่าช้าในเดือน พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดการจ่ายเงินเดิมคือวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นั้น จะถูกเลื่อนไปจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 แทน ทาง CAT จึงขออภัยในความไม่สะดวกและความช่าล้าดังกล่าวนี้ด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
แจ้งระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๕๓
ตามที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม) ได้ดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ตามแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๕๓ โดยส่งมอบศูนย์อินเทอร์เน็ตพร้อมด้วยครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียนนั้น บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอเรียนว่า การดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ๒๕๕๓ ระยะเวลา ๓ ปี ใกล้จะครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการให้บริการดังกล่าวแล้ว ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ โปรดตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า หากประสงค์ที่จะส่งซ่อม ขอให้รีบดำเนินการก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน สำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ต เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการแล้ว หากโรงเรียนมีความประสงค์จะใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่อไป บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอเสนอการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่โรงเรียน ดังอัตราค่าใช้บริการ C internet รายการส่งเสริมการขายปัจจุบัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณที่ใช้บริการของ บมจ. กสท โทรคมนาคม มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ในการนี้ศูนย์อินเตอร์เน็ตโรงเรียนสามารถตรวจสอบระยะเวลาสิ้นสุดโครงการดังกล่าวโดยคลิกที่ปุ่ม ตรวจสอบรายชื่อ ด้านล่างนี้
ตรวจสอบรายชื่อ
แม่ฮ่องสอน โครงการ USO 2 เขตเหนือ
การติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะและห้อง Internet สำหรับโรงเรียน โครงการ USO 2 เขตเหนือ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงเฟส 2 นี้ มีจังหวัดที่ต้องติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ ทั้งสิ้น 4 จังหวัด คือ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก และ พิษณุโลก รวมทั้งสิ้น 227 หมู่บ้าน 92 โรงเรียน โดยเฉพาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งเดียว มีโรงเรียนในโครงการถึง 45 โรงเรียน โรงเรียนที่ไปยากที่สุดก็คือโรงเรียนบ้านจอสิเดอเหนือ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง และหมู่บ้านที่เข้าไปยากสุดก็คือหมู่บ้าน จออู(จอมื้อ) ทั้งสองแห่งนี้อยู่ไม่ไกลกันนัก เส้นทางที่ไปได้มี 2 เส้นทาง นับจากจุดเริ่มต้นที่อำเภอแม่สะเรียง ขับรถตรงไปที่บ้านแม่สามแลบ แล้วเช่าเรือที่ท่าเรือแม่น้ำสาระวิน วิ่งทวนน้ำขึ้นไปทางเหนือ ประมาณ 7 ชั่วโมง แล้วเดินเท้าต่อไปเข้าหมู่บ้านอีก 5 ชั่วโมงกระเหรี่ยงเดิน ถ้าพวกเราเดินคงไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง ก็ถึงหมู่บ้าน อีกทางหนึ่งเราต้องขับรถจากแม่สะเรียงมาทางบ้านเสาหิน แต่ยังไม่ถึงเสาหิน เลยบ้านโพซอไป บ้านสามหลัง เข้าบ้านกองสุมเหนือ แล้วเดินเท้า หรือเช่ามอเตอร์ไซค์ชาวบ้านขับต่อไปบ้านอู่หลู่ เข้าบ้านจอสิเดอ ระยะทางถึงบ้านจอสิเดอประมาณ 7-8 ชั่วโมง นั่งมอเตอร์ไซค์ต่อไปบ้านจออูอีก 4 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทำงานด้วยก็ประมาณ 4 วัน ถึงครับ ถ้าหน้าฝนไปไม่ได้ครับ 4WD ก็ไปไม่ได้ เพราะมันไม่มีทางไป นี่คือแม่ฮ่องสอน
ตาราง เงื่อนไขการรับประกันอุปกรณ์ศูนย์ USO NET สำหรับโรงเรียน (มีไฟฟ้า)
หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันได้ที่ 02-104-4355 คุณสุวรี
ตาราง เงื่อนไขการรับประกันอุปกรณ์ศูนย์ USO NET สำหรับชุมชน
หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันได้ที่ 02-104-4355 คุณสุวรี

รายชื่อพื้นที่แบ่งตามภาค

โครงการ USO 53 (เพิ่มเติม) ที่สำรวจเสร็จสิ้น

โครงการ USO 53 (เพิ่มเติม) แบ่งตามภูมิภาค
ในขณะนี้ทีมงานสำรวจได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว
ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
วันนี้เราพร้อมนำทุกท่านสู่ โลกแห่งการสื่อสารยุคใหม่
สุนทรียภาพแห่งการสื่อสาร
เพื่อความสุขและสิ่งที่ดีกว่า เพราะคุณคือมิตรคนสำคัญ

user online

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์