เรียน ผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์ อินเทอร์เน็ต (USO Net) จำนวน 161 แห่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ CAT จะมีเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์โอนเข้าบัญชีที่เปิดไว้แล้วในนามศูนย์อินเทอร์เน็ต ทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน ซึ่งจะตรงกับวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม นี้ เป็นงวดแรก จนครบ 36 เดือน โดยตรวจสอบได้จาก email ที่แจ้งไว้กับทาง cat หรือนำสมุดบัญชีไปอับเดทกับทางธนาคารก็จะทราบว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ

add001 payforuso

CAT ยกระดับ USO NET เฟสต่อเนื่องด้วยโครงข่าย Fiber Optic 100 % พร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ USO NET ภายในกรมทหารราบ 21 (ค่ายนวมินทราชินี)

MXKtD6LDF2XZCFIRNB1EYpdUeozDmZ

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะที่ CAT เป็นหน่วยงานผู้จัดตั้งศูนย์ USO NET ภายในกรมทหารราบที่ 21 เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านไอทีให้กับกำลังพลของกรมฯ ในวาระที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี ณ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

cat9ndex9 1 Small

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมบูธการดำเนินงาน “USO NET by CAT” ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตโดยทั่วถึงและเท่าเทียม โดยตั้งแต่ปี 2556 CAT ได้จัดตั้งศูนย์ USO NET เฟสแรกแล้วทั้งในโรงเรียน เทศบาลตำบล และพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีโครงข่ายสายเข้าถึง รวมจำนวน 421 แห่งด้วยโครงข่ายดาวเทียมและโครงข่ายไร้สาย 3G พร้อมดูแลรักษา 3 ปีซึ่งทยอยสิ้นสุดสัญญาจนหมดในเดือนกันยายนที่ผ่านมา

cat9ndex9 2 Small

cat9ndex9 3 Small

ล่าสุด CAT อยู่ระหว่างดำเนินการ USO เฟสขยายเพิ่มเติมอีก 161 แห่ง ด้วยงบประมาณ 217 ล้านบาท กำหนดส่งมอบภายในเดือนกรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ เฟสเพิ่มเติมของ USO NET by CAT เริ่มเปิดบริการที่ศูนย์ USO NET ภายในกรมทหารราบที่ 21 เป็นแห่งแรกซึ่งนับเป็นแห่งที่ 422 จากการดำเนินงานตั้งแต่ต้น หลังจากนี้จะดำเนินการต่อไปให้ครบจำนวนตามกำหนด เน้นโรงเรียนตำรวจชายแดน โรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เทศบาลตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบลตามพื้นที่ที่กำหนดโดย กสทช.  และ CAT ตั้งเป้าดำเนินการแล้วเสร็จ 81 แห่ง หรือ 50% ภายในเดือนมีนาคม 2560 ทำให้ภายในปี 2560 จะมีศูนย์ USO NET ที่ CAT ดำเนินการรวมทั้งเฟสแรกและเฟสเพิ่มเติมทั้งสิ้น 582 แห่งทั่วประเทศ โดย CATยังบริการดูแลศูนย์ฯ เฉพาะในเฟสเพิ่มเติมถึงปี 2563

cat9ndex9 4 Small

 

cat9ndex9 5 Small

ทั้งนี้ CAT ได้เลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์ USO NET ในเฟสเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่สามารถให้บริการด้วยโครงข่าย Fiber Optic ทั้งหมด เพื่อยกระดับประสิทธิภาพศูนย์ USO NET by CAT ให้ได้ใช้โครงข่ายประสิทธิภาพสูงรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ขนาดความเร็วตามที่ กสทช. กำหนด คือ 30/10 Mbps. เพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่า 3G และดาวเทียม ช่วยให้ประชาชนสามารถใช้งานศูนย์ USO NET ในการพัฒนาการเรียนรู้ และการใช้งานด้านไอทีในชุมชนได้ผลเต็มที่

cat9ndex9 6 Small

cat9ndex9 7 Small

เกี่ยวกับเรา

ปัจจุบันในยุคข้อมูลข่าวสาร การได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนไทยเป็นตัวแปรสำคัญอย่างมากที่จะสร้างความแตกต่างทั้งในเรื่องของรายได้ สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา ด้วยเหตุที่บริการทางการสื่อสารส่วนใหญ่กระจุกตัวในเขตเมือง ทิ้งให้ผู้คนและชุมชนอีกมากมายที่ห่างไกลออกไป ยังขาดแคลนการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน จึงนับเป็นอุปสรรคสำคัญที่ภาครัฐไม่อาจมองข้าม

หนึ่งในความพยายามยุคแรก คือการออกข้อกำหนดการจัดให้มีบริหารโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Services Obligation; USO) ที่เรียกโดยย่อว่า "USO" มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงให้ชาวชนบทห่างไกลได้มีโอกาศเข้าถึงบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการติดต่อสื่อสาร

ด้วยความไว้วางในจากภาครัฐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ในฐานะของหน่วยงานที่ให้บริการโครงข่ายสื่อสารที่เชื่อมโยงครอบคลุมทั่วประเทศและทั่วโลก ประกอบด้วยระบบสื่อสารผ่านเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศและในประเทศ เครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม และเครือข่ายสื่อสารไร้สาย ได้ขับเคลื่่อนภารกิจเติมเต็มโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล โดยดำเนินภารกิจ USO มาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน

ตามที่ CAT ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ USO NET ตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. จำนวน 161 แห่ง สำหรับแผนงาน USO 53 (เพิ่มเติม) โดยได้ติดตั้งศูนย์ ฯ ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และต่อมาสำนักงาน กสทช. กำหนดให้มีการเปิดศูนย์ USO NET อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยในการนี้ CAT จะดำเนินส่งมอบสินทรัพย์ให้แก่ศูนย์ USO NET ที่อยู่ในความดูแลของ CAT ตามกำหนดต่อไป