sextoysbuzz nvid pornolli filmics homemadeporntape pornobrothers xxxteenpornvideo USOBYCAT

user online

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Tuesday 27 June 2017
Welcome to USO By CAT
ยินดีต้อนรับสู่ USO By CAT
We เรา
Are คือ
USO
เรา
คือ
USO

เกี่ยวกับ USO

ภารกิจ
ด้วยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระมีหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งหนึ่งในอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของ กสทช. คือ การกำหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) โดยกำหนดแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตรา 27 (12) และมาตรา 50 ประกอบกับมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและประชาชนในชนบทห่างไกลให้ได้รับการบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง และเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปในเขตเมือง หรือ Universal Service Obligation (USO)
หน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของ USO
การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation: USO) คือ การดำเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกคน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคมและประชาชนในชนบทห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานได้โดยสะดวกในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม และสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันทั่วทั้งประเทศ เพื่อลดช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชน (Digital Divide) ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของสำนักงานฯ โดยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมร่วมรับผิดชอบ หรือจัดสรรรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการโทรคมนาคมเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ข่าวสาร & ประกาศ

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินค่าสนับสนุนศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนล่าช้า
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินค่าสนับสนุนศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนล่าช้าในเดือน พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดการจ่ายเงินเดิมคือวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นั้น จะถูกเลื่อนไปจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 แทน ทาง CAT จึงขออภัยในความไม่สะดวกและความช่าล้าดังกล่าวนี้ด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
แจ้งระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๕๓
ตามที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม) ได้ดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ตามแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๕๓ โดยส่งมอบศูนย์อินเทอร์เน็ตพร้อมด้วยครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียนนั้น บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอเรียนว่า การดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ๒๕๕๓ ระยะเวลา ๓ ปี ใกล้จะครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการให้บริการดังกล่าวแล้ว ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ โปรดตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า หากประสงค์ที่จะส่งซ่อม ขอให้รีบดำเนินการก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน สำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ต เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการแล้ว หากโรงเรียนมีความประสงค์จะใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่อไป บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอเสนอการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่โรงเรียน ดังอัตราค่าใช้บริการ C internet รายการส่งเสริมการขายปัจจุบัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณที่ใช้บริการของ บมจ. กสท โทรคมนาคม มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ในการนี้ศูนย์อินเตอร์เน็ตโรงเรียนสามารถตรวจสอบระยะเวลาสิ้นสุดโครงการดังกล่าวโดยคลิกที่ปุ่ม ตรวจสอบรายชื่อ ด้านล่างนี้
ตรวจสอบรายชื่อ
แม่ฮ่องสอน โครงการ USO 2 เขตเหนือ
การติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะและห้อง Internet สำหรับโรงเรียน โครงการ USO 2 เขตเหนือ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงเฟส 2 นี้ มีจังหวัดที่ต้องติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ ทั้งสิ้น 4 จังหวัด คือ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก และ พิษณุโลก รวมทั้งสิ้น 227 หมู่บ้าน 92 โรงเรียน โดยเฉพาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งเดียว มีโรงเรียนในโครงการถึง 45 โรงเรียน โรงเรียนที่ไปยากที่สุดก็คือโรงเรียนบ้านจอสิเดอเหนือ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง และหมู่บ้านที่เข้าไปยากสุดก็คือหมู่บ้าน จออู(จอมื้อ) ทั้งสองแห่งนี้อยู่ไม่ไกลกันนัก เส้นทางที่ไปได้มี 2 เส้นทาง นับจากจุดเริ่มต้นที่อำเภอแม่สะเรียง ขับรถตรงไปที่บ้านแม่สามแลบ แล้วเช่าเรือที่ท่าเรือแม่น้ำสาระวิน วิ่งทวนน้ำขึ้นไปทางเหนือ ประมาณ 7 ชั่วโมง แล้วเดินเท้าต่อไปเข้าหมู่บ้านอีก 5 ชั่วโมงกระเหรี่ยงเดิน ถ้าพวกเราเดินคงไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง ก็ถึงหมู่บ้าน อีกทางหนึ่งเราต้องขับรถจากแม่สะเรียงมาทางบ้านเสาหิน แต่ยังไม่ถึงเสาหิน เลยบ้านโพซอไป บ้านสามหลัง เข้าบ้านกองสุมเหนือ แล้วเดินเท้า หรือเช่ามอเตอร์ไซค์ชาวบ้านขับต่อไปบ้านอู่หลู่ เข้าบ้านจอสิเดอ ระยะทางถึงบ้านจอสิเดอประมาณ 7-8 ชั่วโมง นั่งมอเตอร์ไซค์ต่อไปบ้านจออูอีก 4 ชั่วโมง รวมระยะเวลาทำงานด้วยก็ประมาณ 4 วัน ถึงครับ ถ้าหน้าฝนไปไม่ได้ครับ 4WD ก็ไปไม่ได้ เพราะมันไม่มีทางไป นี่คือแม่ฮ่องสอน
ตาราง เงื่อนไขการรับประกันอุปกรณ์ศูนย์ USO NET สำหรับโรงเรียน (มีไฟฟ้า)
หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันได้ที่ 02-104-4355 คุณสุวรี
ตาราง เงื่อนไขการรับประกันอุปกรณ์ศูนย์ USO NET สำหรับชุมชน
หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันได้ที่ 02-104-4355 คุณสุวรี

รายชื่อพื้นที่แบ่งตามภาค

โครงการ USO 53 (เพิ่มเติม) ที่สำรวจเสร็จสิ้น

โครงการ USO 53 (เพิ่มเติม) แบ่งตามภูมิภาค
ในขณะนี้ทีมงานสำรวจได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว
ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
วันนี้เราพร้อมนำทุกท่านสู่ โลกแห่งการสื่อสารยุคใหม่
สุนทรียภาพแห่งการสื่อสาร
เพื่อความสุขและสิ่งที่ดีกว่า เพราะคุณคือมิตรคนสำคัญ

user online

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์