sextoysbuzz nvid pornolli filmics homemadeporntape pornobrothers xxxteenpornvideo สืบค้นข้อมูล USO BY CAT

Tracking

สามารถตรวจสอบการแจ้งหมดโครงการโดยการพิมพ์ชื่อในช่อง Search

ในกรณีที่มีข้อมูลมากกว่า 25 ระเบียน ให้กดปุ่ม Next ในการดูข้อมูลถัดไป และปุ่ม Previous ในการดูข้อมูลย้อนกลับ

ลำดับที่ตามประกาศ จังหวัด อำเภอ ตำบล โรงเรียน วันสิ้นสุดของการจ่ายเงินและให้บริการInternet
1 เชียงราย แม่จัน ท่าข้าวเปลือก ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 01 พฤษภาคม 2559
2 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน บ้านห้วยหยวกป่าโซ 01 พฤษภาคม 2559
3 เชียงราย เชียงแสน ศรีดอนมูล บ้านดอนสะโง๊ะ 01 พฤษภาคม 2559
4 เชียงราย เทิง ตับเต่า บ้านร่มโพธิ์ไทย ส.บ้านร่มโพธิ์ทอง 01 พฤษภาคม 2559
5 เชียงราย พาน ป่าหุ่ง ริมวัง ๑ 01 พฤษภาคม 2559
6 เชียงราย พาน สันมะเค็ด บ้านกล้วย 01 พฤษภาคม 2559
7 เชียงราย เมืองเชียงราย ดอยลาน บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 01 พฤษภาคม 2559
8 เชียงราย เมืองเชียงราย ห้วยชมภู บ้านกกน้อยวิทยา 01 พฤษภาคม 2559
9 เชียงราย เมืองเชียงราย ห้วยชมภู บ้านผาลั้ง 01 พฤษภาคม 2559
10 เชียงราย แม่จัน ท่าข้าวเปลือก บ้านทับกุมารทอง 01 พฤษภาคม 2559
11 เชียงราย แม่สรวย วาวี ดอยเวียงวิทยา 01 พฤษภาคม 2559
12 เชียงราย แม่สรวย เจดีย์หลวง บ้านแม่ตาแมว 01 พฤษภาคม 2559
13 เชียงราย แม่สรวย ท่าก๊อ บ้านปางหก 01 พฤษภาคม 2559
14 เชียงราย แม่สรวย ท่าก๊อ บ้านปางหลวง 01 พฤษภาคม 2559
15 เชียงราย แม่สรวย ป่าแดด บ้านห้วยมะแกง 01 พฤษภาคม 2559
16 เชียงราย แม่สรวย แม่พริก บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 01 พฤษภาคม 2559
17 เชียงราย แม่สรวย แม่สรวย บ้านหนองผำ 01 พฤษภาคม 2559
18 เชียงราย แม่สรวย วาวี บ้านมังกาล่า 01 พฤษภาคม 2559
19 เชียงราย แม่สรวย วาวี บ้านแม่โมงเย้า 01 พฤษภาคม 2559
20 เชียงราย แม่สาย ศรีเมืองชุม บ้านสันโค้ง 01 พฤษภาคม 2559
21 เชียงราย เวียงชัย ดอนศิลา บ้านดอยงาม 01 พฤษภาคม 2559
22 เชียงราย เวียงชัย เวียงเหนือ บ้านค่ายเจริญ 01 พฤษภาคม 2559
23 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง ป่าซาง บ้านห้วยห้างป่าสา 01 พฤษภาคม 2559
24 เชียงราย เวียงป่าเป้า บ้านโป่ง บ้านห้วยหินลาดใน 01 พฤษภาคม 2559
25 เชียงราย เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ บ้านปางมะกาดวิทยา 01 พฤษภาคม 2559
91 ชัยภูมิ บ้านแท่น บ้านเต่า บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 01 พฤษภาคม 2559
92 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ป่าแป๋ บ้านแม่ปุ๋น 01 พฤษภาคม 2559
93 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่ยวมน้อย บ้านแม่โกปี่ 01 พฤษภาคม 2559
94 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่ยวมน้อย บ้านแม่แจ๊ะ 01 พฤษภาคม 2559
95 แม่ฮ่องสอน สบเมย แม่สมแลบ บ้านแม่ตอละ 01 กรกฎาคม 2559
96 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้ำลอด บ้านเมืองแพม 01 พฤษภาคม 2559
97 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้ำลอด บ้านห้วยแห้ง 01 พฤษภาคม 2559
98 ชัยภูมิ แก้งคร้อ หนองสังข์ บ้านก่าน 01 พฤษภาคม 2559
99 ระนอง สุขสำราญ กำพวน บ้านสุขสำราญ 01 พฤษภาคม 2559
100 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ปางมะผ้า บ้านยาป่าแหน 01 พฤษภาคม 2559
101 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า สบป่อง บ้านกึ้ดสามสิบ 01 พฤษภาคม 2559
102 แม่ฮ่องสอน ปาย โป่งสา บ้านขุนสาใน 01 พฤษภาคม 2559
103 แม่ฮ่องสอน ปาย เมืองแปง บ้านแกงหอม ส.บ้านม้ง 01 พฤษภาคม 2559
104 สงขลา หาดใหญ่ พะดง วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 01 พฤษภาคม 2559
105 แม่ฮ่องสอน ปาย แม่นาเติง บ้านดอยผีลู 01 พฤษภาคม 2559
106 ระนอง กระบุรี ลำเลียง บ้านสองแพรก 01 พฤษภาคม 2559
107 ชัยภูมิ คอนสาร ห้วยยาง บ้านป่าว่าน 01 พฤษภาคม 2559
108 ระนอง กระบุรี จ.ป.ร. บ้านรังแตน 01 พฤษภาคม 2559
109 แม่ฮ่องสอน เมืองฯ ห้วยโป่ง บ้านหนองเขียว 01 พฤษภาคม 2559
110 แม่ฮ่องสอน เมืองฯ ผาบ่อง บ้านน้ำส่อม 01 สิงหาคม 2559
111 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย บ้านป่าแก่ 01 พฤษภาคม 2559
112 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย บ้านแม่อมลาน 01 พฤษภาคม 2559
113 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่เหาะ บ้านแม่จ๊าง ส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย 01 พฤษภาคม 2559
114 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย บ้านขุนแม่ลา 01 พฤษภาคม 2559
115 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่โถ บ้านผาแดงหลวง 01 พฤษภาคม 2559
116 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่ยวม บ้านแม่กองคา 01 พฤษภาคม 2559
117 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่นาจาง บ้านหนองม่วน 01 พฤษภาคม 2559
118 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย บ้านพระบาทห้วยผึ้ง 01 พฤษภาคม 2559
119 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย ลุ่มน้ำวิทยา 01 พฤษภาคม 2559
120 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาหลวง บ้านห้วยกองเป๊าะ 01 พฤษภาคม 2559
121 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย สันติคีรี บ้านห้วยมะกอก 01 พฤษภาคม 2559
122 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ห้วยห้อม บ้านแม่และ 01 พฤษภาคม 2559
123 สงขลา หาดใหญ่ น้ำน้อย ชุมชนน้ำน้อย 01 พฤษภาคม 2559
124 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง บ้านกาศ บ้านขุนแม่ต้อบ 01 พฤษภาคม 2559
125 แม่ฮ่องสอน สบเมย สบเมย บ้านห้วยน้ำใส 01 สิงหาคม 2559
126 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ป่าแป๋ บ้านห้วยเดื่อ 01 สิงหาคม 2559
127 เชียงราย ดอยหลวง ปงน้อย อนุบาลดอยหลวง 01 พฤษภาคม 2559
128 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่คง บ้านจอซิเดอเหนือ 01 พฤษภาคม 2559
129 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่คง บ้านแม่ก๋อน 01 พฤษภาคม 2559
130 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่คง บ้านห้วยหมูพิทยา 01 สิงหาคม 2559
131 แม่ฮ่องสอน สบเมย กองก๋อย บ้านทะโลงเหนือ 01 สิงหาคม 2559
132 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ป่าแป๋ บ้านท่าตาฝั่ง 01 พฤษภาคม 2559
133 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สะเรียง บ้านแม่สะเรียง 01 พฤษภาคม 2559
134 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่เหาะ บ้านดอยเลี่ยม 01 พฤษภาคม 2559
135 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่เหาะ บ้านห้วยปางผาง 01 พฤษภาคม 2559
136 แม่ฮ่องสอน สบเมย แม่สวด ล่องแพวิทยา ส.บ้านอุมโล๊ะ 01 สิงหาคม 2559
137 แม่ฮ่องสอน สบเมย แม่สามแลบ บ้านบุญเลอ 01 พฤษภาคม 2559
138 แม่ฮ่องสอน สบเมย แม่สามแลบ บ้านห้วยกระต่าย 01 กรกฎาคม 2559
139 แม่ฮ่องสอน สบเมย สบเมย บ้านดอยงาม 01 พฤษภาคม 2559
140 แม่ฮ่องสอน สบเมย สบเมย บ้านเวฬุวัน 01 พฤษภาคม 2559
141 แม่ฮ่องสอน สบเมย สบเมย บ้านแม่ลามา 01 พฤษภาคม 2559
142 แม่ฮ่องสอน สบเมย สบเมย บ้านห้วยกองมูล 01 พฤษภาคม 2559
143 แม่ฮ่องสอน สบเมย แม่สวด บ้านห้วยม่วง 01 พฤษภาคม 2559
166 กาฬสินธุ์ กมลาไสย ดงลิง โนนเมืองวิทยาคาร 01 พฤษภาคม 2559
167 กาฬสินธุ์ ยางตลาด ยางตลาด ผดุงราษฎร์วิทยา 01 พฤษภาคม 2559
168 กาฬสินธุ์ ยางตลาด หนองอิเฒ่า หลักด่านวิทยา 01 พฤษภาคม 2559
169 กาฬสินธุ์ สมเด็จ แซงบาดาล แซงบาดาลบ้านบากวิทยา 01 พฤษภาคม 2559
170 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 01 พฤษภาคม 2559
171 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 01 พฤษภาคม 2559
172 กาฬสินธุ์ สามชัย สำราญ บ้านท่างาม ส.บ้านดานเม็ก 01 พฤษภาคม 2559
173 กาฬสินธุ์ สามชัย สำราญใต้ เขื่อนภูมิพล 01 พฤษภาคม 2559
174 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก คำเหมือดแก้ว คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 01 พฤษภาคม 2559
175 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ทรายทอง โนนเตาไหหนองแก 01 พฤษภาคม 2559
176 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก หัวหิน หนองโนวิทยาคม 01 พฤษภาคม 2559
177 ขอนแก่น ชนบท โนนพะยอม ร่มเย็นประชาสรรค์ 01 พฤษภาคม 2559
178 ขอนแก่น ชนบท บ้านแท่น บ้านโนนแดงน้อย 01 พฤษภาคม 2559
179 ขอนแก่น ชนบท บ้านแท่น บ้านหันแฮด 01 พฤษภาคม 2559
180 ขอนแก่น ชนบท บ้านแท่น สระแก้วโคกกลาง 01 พฤษภาคม 2559
181 ขอนแก่น ชนบท ศรีบุญเรือง บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง 01 พฤษภาคม 2559
182 ขอนแก่น ชนบท ห้วยแก บ้านทุ่มห้วย 01 พฤษภาคม 2559
183 ขอนแก่น ซำสูง บ้านโนน บ้านโคกใหม่นายม ส.บ้านดงซำ 01 พฤษภาคม 2559
185 ขอนแก่น แวงน้อย ท่าวัด ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) 01 พฤษภาคม 2559
186 ขอนแก่น หนองสองห้อง สำโรง บ้านหินลาดนาดี 01 พฤษภาคม 2559
187 ขอนแก่น หนองเรือ บ้านกง บ้านกง(ประชานุกูล) 01 พฤษภาคม 2559
188 ชัยภูมิ แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม บ้านโคกงาม 01 พฤษภาคม 2559
189 ชัยภูมิ บ้านแท่น สระพัง บ้านนายม 01 พฤษภาคม 2559
193 นครราชสีมา ขามทะเลสอ บึงอ้อ บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 01 พฤษภาคม 2559
194 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ พระพุทธ ภูทองวิทยา 01 พฤษภาคม 2559
195 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ พระพุทธ บ้านด่านพัฒนา 01 พฤษภาคม 2559
196 นครราชสีมา เมืองยาง เมืองยาง บ้านนางโทพัฒนา 01 พฤษภาคม 2559
197 นครราชสีมา ห้วยแถลง หลุ่งตะเคียน บ้านตะแกรง 01 พฤษภาคม 2559
198 นครราชสีมา ห้วยแถลง ห้วยแคน บ้านหนองม่วง 01 พฤษภาคม 2559
199 บุรีรัมย์ คูเมือง ตูมใหญ่ วัดบ้านสำราญราษฎร์ 01 พฤษภาคม 2559
200 บุรีรัมย์ ชำนิ ช่อผกา บ้านหัวสะพาน 01 พฤษภาคม 2559
201 บุรีรัมย์ ชำนิ ชำนิ บ้านโคกสะอาด 01 พฤษภาคม 2559
202 บุรีรัมย์ บ้านกรวด บ้านกรวด บ้านยาง 01 พฤษภาคม 2559
203 บุรีรัมย์ บ้านกรวด ปราสาท นิคมพัฒนาสายตรี2 01 พฤษภาคม 2559
204 บุรีรัมย์ บ้านกรวด ปราสาท บ้านปราสาททอง 01 พฤษภาคม 2559
205 บุรีรัมย์ ประโคนชัย ไพศาล บ้านบ่อดิน 01 พฤษภาคม 2559
206 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย จันดุม วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 01 พฤษภาคม 2559
207 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย สำโรง บ้านเสม็ด 01 พฤษภาคม 2559
208 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ สะแกซำ บ้านสารภี 01 พฤษภาคม 2559
209 บุรีรัมย์ สตึก เมืองแก บ้านหนองดุม 01 พฤษภาคม 2559
210 บุรีรัมย์ สตึก ร่อนทอง บ้านจะหลวย 01 พฤษภาคม 2559
213 ยโสธร ค้อวัง กุดน้ำใส บ้านติ้ว 01 พฤษภาคม 2559
214 ยโสธร ค้อวัง ค้อวัง บ้านผิผ่วน 01 พฤษภาคม 2559
215 ยโสธร ค้อวัง ค้อวัง วัดบ้านเปาะ 01 พฤษภาคม 2559
216 ยโสธร ค้อวัง น้ำอ้อม บ้านโพนแบง 01 พฤษภาคม 2559
217 ยโสธร ค้อวัง น้ำอ้อม บ้านจานทุ่ง 01 พฤษภาคม 2559
218 ยโสธร ค้อวัง น้ำอ้อม บ้านน้ำอ้อม 01 พฤษภาคม 2559
219 ยโสธร ค้อวัง น้ำอ้อม บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 01 พฤษภาคม 2559
220 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว ย่อ บ้านสว่างดอนคู่ 01 พฤษภาคม 2559
221 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว กุดกุง บ้านทรายงาม 01 พฤษภาคม 2559
222 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว กู่จาน บ้านหนองเสียว 01 พฤษภาคม 2559
223 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว กู่จาน บ้านนาเวียงคำศิริ 01 พฤษภาคม 2559
224 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว ดงเจริญ บ้านดงเจริญ 01 พฤษภาคม 2559
225 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว นาแก บ้านปลาอีด 01 พฤษภาคม 2559
226 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว นาคำ บ้านนาห่อม 01 พฤษภาคม 2559
227 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว นาคำ บ้านหัวขัว 01 พฤษภาคม 2559
228 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว โพนทัน บ้านน้ำเกลี้ยง 01 พฤษภาคม 2559
229 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว เหล่าไฮ บ้านเหล่าหุ่ง 01 พฤษภาคม 2559
230 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว เหล่าไฮ บ้านกุดเป่ง 01 พฤษภาคม 2559
231 ยโสธร มหาชนะชัย คูเมือง บ้านคูเมือง 01 พฤษภาคม 2559
232 ยโสธร มหาชนะชัย คูเมือง บ้านพลไว 01 พฤษภาคม 2559
233 ยโสธร มหาชนะชัย คูเมือง บ้านสำโรง 01 พฤษภาคม 2559
234 ยโสธร มหาชนะชัย คูเมือง บ้านขาม 01 พฤษภาคม 2559
235 ยโสธร มหาชนะชัย บากเรือ บ้านปอแดงโคกสะอาด 01 พฤษภาคม 2559
236 ยโสธร มหาชนะชัย บากเรือ บ้านท่าช้าง 01 พฤษภาคม 2559
237 ยโสธร มหาชนะชัย บึงแก บ้านยางน้อย 01 พฤษภาคม 2559
238 ยโสธร มหาชนะชัย บึงแก บ้านยางเครือ 01 พฤษภาคม 2559
239 ยโสธร มหาชนะชัย ผือฮี บ้านโนนกอย 01 พฤษภาคม 2559
240 ยโสธร มหาชนะชัย ผือฮี บ้านเวินชัย (คุรุราษฏร์บำรุง) 01 พฤษภาคม 2559
241 ยโสธร มหาชนะชัย ผือฮี บ้านเปือย 01 พฤษภาคม 2559
242 ยโสธร มหาชนะชัย พระเสาร์ บ้านแดงประชาสรรค์ 01 พฤษภาคม 2559
243 ยโสธร มหาชนะชัย ม่วง บ้านท่าสมอ 01 พฤษภาคม 2559
244 ยโสธร มหาชนะชัย ม่วง บ้านหนามแท่ง 01 พฤษภาคม 2559
245 ยโสธร มหาชนะชัย ม่วง บ้านเหมือดขาว 01 พฤษภาคม 2559
246 ยโสธร มหาชนะชัย สงยาง บ้านซำ 01 พฤษภาคม 2559
247 ยโสธร เมืองยโสธร ขั้นไดใหญ่ บ้านขั้นไดใหญ่ 01 พฤษภาคม 2559
248 ยโสธร เมืองยโสธร ค้อเหนือ บ้านแจ้งน้อย 01 พฤษภาคม 2559
249 ยโสธร เมืองยโสธร เดิด บ้านนาคำ 01 พฤษภาคม 2559
250 ยโสธร เมืองยโสธร สิงห์ บ้านหนองไร่ 01 พฤษภาคม 2559
251 ยโสธร เมืองยโสธร ทุ่งนางโอก บ้านหนองเป้า 01 พฤษภาคม 2559
252 ยโสธร เมืองยโสธร หนองเป็ด บ้านโต่งโต้น 01 พฤษภาคม 2559
253 ยโสธร เมืองยโสธร หนองเป็ด บ้านโนนค้อ 01 พฤษภาคม 2559
254 ยโสธร เมืองยโสธร หนองเรือ บ้านหนองสรวง 01 พฤษภาคม 2559
255 ยโสธร เมืองยโสธร หนองหิน บ้านหนองบกโนนสวาท 01 พฤษภาคม 2559
256 ยโสธร เมืองยโสธร หนองเป็ด บ้านหนองเป็ด 01 พฤษภาคม 2559
257 ยโสธร เลิงนกทา กุดแห่ บ้านนาโพธ์อ่างสร้างหิน 01 พฤษภาคม 2559
258 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชย ซับสมบูรณ์ บ้านนาตับเต่า 01 พฤษภาคม 2559
259 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี นิเวศน์ ธวัชบุรีวิทยาคม 01 พฤษภาคม 2559
260 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ราชธานี บ้านอีหมุน 01 พฤษภาคม 2559
261 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด โนนตาล บ้านหัวโนนตาล 01 พฤษภาคม 2559
262 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง กกกุง บ้านหัวนา 01 พฤษภาคม 2559
263 ร้อยเอ็ด โพนทราย โพนทราย บ้านโพนทราย 01 พฤษภาคม 2559
264 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทุ่งหลวง บ้านคูดินทราย 01 พฤษภาคม 2559
265 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ดงครั่งน้อย ทุ่งกุลาประชารัฐ 01 พฤษภาคม 2559
266 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทุ่งกุลา บ้านสาหร่าย 01 สิงหาคม 2559
267 ร้อยเอ็ด หนองฮี เด่นราษฏร์ บ้านกอกแก้ว 01 พฤษภาคม 2559
268 เลย ท่าลี่ ท่าลี่ บ้านยาง 01 พฤษภาคม 2559
269 เลย ผาขาว โนนปอแดง บ้านซำไคร้ 01 พฤษภาคม 2559
270 เลย ภูหลวง หนองคัน บ้านอุ่ม 01 พฤษภาคม 2559
271 เลย วังสะพุง ผาน้อย บ้านโคกมน 01 พฤษภาคม 2559
272 เลย วังสะพุง ทรายขาว วังทรายขาววิทยา 01 พฤษภาคม 2559
273 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ น้ำอ้อม บ้านขนา 01 พฤษภาคม 2559
274 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ พิงพวย บ้านหนองสังข์ 01 พฤษภาคม 2559
275 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ภูฝ้าย บ้านหนองจิก 01 พฤษภาคม 2559
276 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ หนองแก้ว บ้าหนองแก้ว (ราษฎร์ผดุงวิทยา) 01 สิงหาคม 2559
277 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ สะเดาใหญ่ บ้านสะเดาใหญ่ 01 พฤษภาคม 2559
278 ศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง คูบ บ้านคูบ 01 พฤษภาคม 2559
279 ศรีสะเกษ ปรางค์ภู่ ตูม บ้านตูม 01 พฤษภาคม 2559
280 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ ไพรพัฒนา บ้านแซรไปร 01 พฤษภาคม 2559
281 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก บ้านหนองสาดโนนเจริญ 01 พฤษภาคม 2559
282 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย กุดเมืองฮาม บ้านยางเครือ 01 สิงหาคม 2559
283 ศรีสะเกษ วังหิน ธาตุ บ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) 01 พฤษภาคม 2559
284 ศรีสะเกษ วังหิน บ่อแก้ว บ้านสร้างสะแบง 01 สิงหาคม 2559
310 หนองบัวลำภู นากลาง โนนเมือง ซำขอนแก่นวิทย์ 01 พฤษภาคม 2559
311 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู ป่าไม้งาม บ้านนุ่งบก 01 พฤษภาคม 2559
312 หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง บ้านหนองบัวน้อย 01 พฤษภาคม 2559
322 จันทบุรี ขลุง บางชัน วัดเกาะจิก 01 พฤษภาคม 2559
323 ชัยภูมิ ภูเขียว โอโล บ้านห้วยพลวง 01 พฤษภาคม 2559
324 จันทบุรี สอยดาว สะตอน สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 01 พฤษภาคม 2559
325 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ โคกไทย วัดหนองเกตุ 01 พฤษภาคม 2559
326 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ หนองโพรง วัดใหม่ปราชุมชนมิตรภาพที่ 76 01 พฤษภาคม 2559
327 ระยอง เมืองฯ บ้านแลง บ้านตะเกราทอง 01 พฤษภาคม 2559
328 ระยอง ปลวกแดง ตาสิทธิ์ บ้านหนองบอน 01 พฤษภาคม 2559
329 ระยอง ปลวกแดง หนองไร่ บ้านเขาคลองซอง 01 พฤษภาคม 2559
330 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ เขาสามสิบ บ้านคลองสิบสาม 01 พฤษภาคม 2559
332 สระแก้ว คลองหาด คลองหาด บ้านเขาดิน 01 พฤษภาคม 2559
333 สระแก้ว คลองหาด ซับมะกรูด บ้านวังวน 01 พฤษภาคม 2559
334 สระแก้ว ตาพระยา ทัพไทย บ้านโคกปราสาท 01 พฤษภาคม 2559
335 สระแก้ว เมืองฯ บ้านแก้ง เขาสิงโต 01 พฤษภาคม 2559
336 สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ บ้านพรสวรรค์ 01 พฤษภาคม 2559
348 ตาก ท่าสองยาง แม่ต้าน บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 01 พฤษภาคม 2559
349 ตาก ท่าสองยาง แม่ต้าน บ้านแม่โพ 01 พฤษภาคม 2559
350 ตาก ท่าสองยาง แม่วะหลวง บ้านแม่วะหลวง 01 สิงหาคม 2559
351 ตาก เมืองตาก วังหิน บ้านน้ำด้วน 01 พฤษภาคม 2559
352 ตาก แม่กุ แม่ บ้านปูเต้อ ส.บ้านหนองน้ำเขียว 01 พฤษภาคม 2559
353 ตาก แม่สอด มหาวัน บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 01 พฤษภาคม 2559
354 ตาก แม่ระมาด แม่จะเรา บ้านห้วยบง 01 พฤษภาคม 2559
355 ตาก แม่สอด ด่านแม่ละเมา บ้านปางส้าน 01 พฤษภาคม 2559
356 ตาก แม่สอด ด่านแม่ละเมา บ้านธงชัย 01 สิงหาคม 2559
357 ตาก แม่สอด พะวอ ญาณวิศิษฎ์ 01 สิงหาคม 2559
358 ตาก สามเงา บ้านนา บ้านโสมง 01 สิงหาคม 2559
359 ตาก สามเงา สามเงา อนุบาลบ้านท่าปุย 01 สิงหาคม 2559
360 ตาก พบพระ ช่องแคบ รวมไทยพัฒนา 6 01 สิงหาคม 2559
371 ราชบุรี ปากท่อ ยางหัก บ้านหินสี ส.บ้านลานคา 01 พฤษภาคม 2559
398 พิษณุโลก นครไทย นาบัว ภูขัดรวมไทยพัฒนา 01 พฤษภาคม 2559
399 พิษณุโลก เนินมะปราง เนินมะปราง บ้านหนองขอนประชาสรรค์ 01 พฤษภาคม 2559
400 พิษณุโลก เนินมะปราง บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก บ้านหนองไม้ยางดำ 01 พฤษภาคม 2559
401 พิษณุโลก เนินมะปราง บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 01 พฤษภาคม 2559
418 ลพบุรี โคกสำโรง วังขอนขว้าง วัดดงแก้ว 01 พฤษภาคม 2559
419 ลพบุรี สระโบสถ์ นิยมชัย บ้านด่านจันทร์ 01 พฤษภาคม 2559
420 สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง วัดบัวโรย 01 พฤษภาคม 2559
421 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว เกษตรพัฒนา บ้านคลองตัน 01 พฤษภาคม 2559
422 สระบุรี แก่งคอย ท่ามะปราง วัดโป่งมงคล 01 พฤษภาคม 2559
430 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สระแก้ว บ้านหลักเมตร 01 พฤษภาคม 2559
483 ระนอง เมืองระนอง เกาะพยาม บ้านเกาะพยาม 01 พฤษภาคม 2559
484 ระนอง เมืองฯ ปากน้ำ บ้านเกาะสินไห 01 พฤษภาคม 2559
485 สงขลา เทพา สะกอม บ้านเขาน้อย 01 พฤษภาคม 2559
486 สงขลา สะบ้าย้อย เขาแดง มหิดล 01 พฤษภาคม 2559
487 สงขลา นาทวี คลองทราย บ้านโต้นนท์ 01 พฤษภาคม 2559
488 สงขลา จะนะ บ้านา บ้านน้ำเค็ม 01 พฤษภาคม 2559
489 สงขลา นาทวี สะท้อน บ้านป็อง 01 พฤษภาคม 2559
490 สงขลา จะนะ คลองเปียะ วัดช่องเขา 01 พฤษภาคม 2559
491 สงขลา เทพา ลำไพล บ้านท่าไทร 01 พฤษภาคม 2559
492 สงขลา สทิงพระ จะทิ้งพระ ในเมือง 01 พฤษภาคม 2559
493 สงขลา สทิงพระ ชุมพล วัดนางเหล้า 01 พฤษภาคม 2559
494 สงขลา เทพา กรงอิตำ บ้านกรงอิตำ 01 พฤษภาคม 2559
495 สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง บ้านหน้าควนลัง 01 พฤษภาคม 2559
508 เชียงราย เชียงแสน โยนก บ้านสันธาตุ 01 พฤษภาคม 2559
509 เชียงราย พาน แม่อ้อ บ้านแม่อ้อนอก 01 พฤษภาคม 2559
510 เชียงราย แม่สาย เวียงพางคำ เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5 01 พฤษภาคม 2559
511 เชียงราย เวียงชัย เวียงเหนือ เวียงชัยพิทยา 01 พฤษภาคม 2559
512 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ป่าแป๋ บ้านแม่อุมป๊อก 01 พฤษภาคม 2559
513 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง หนองหิน หนองหินใหญ่วิทยา 01 พฤษภาคม 2559
514 สงขลา นาทวี นาหมอศรี วัดนาหมอศรี 01 พฤษภาคม 2559

สามารถตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการลูกค้าของ กสท โดยการพิมพ์ชื่อในช่อง Search

ในกรณีที่มีข้อมูลมากกว่า 25 ระเบียน ให้กดปุ่ม Next ในการดูข้อมูลถัดไป และปุ่ม Previous ในการดูข้อมูลย้อนกลับ

รายชื่อ ภาค เบอร์ติดต่อ
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงใหม่ เหนือ 0 5326 1174
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงราย เหนือ 0 5371 6741, 053 715 711
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตาก เหนือ 0 5551 1139
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ลำปาง เหนือ 0 5429 1570
สำนักงานบริการลูกค้า กสท น่าน เหนือ 0 5477 3214
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ปาย เหนือ 0 5306 4369
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ฝาง เหนือ 0 5345 1918
สำนักงานบริการลูกค้า กสท พะเยา เหนือ 0 5407 9706-8
สำนักงานบริการลูกค้า กสท พิษณุโลก เหนือ 0 5524 3116
สำนักงานบริการลูกค้า กสท แพร่ เหนือ 0 5452 2993
สำนักงานบริการลูกค้า กสท แม่สะเรียง เหนือ 0 5368 1888
สำนักงานบริการลูกค้า กสท แม่สอด เหนือ 0 5553 2377
สำนักงานบริการลูกค้า กสท แม่ฮ่องสอน เหนือ 0 5361 2021
สำนักงานบริการลูกค้า กสท แม่สาย เหนือ 0 5373 2765
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ลำปาง เหนือ 0 5422 1700
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ลำพูน เหนือ 0 5203 9111-2
สำนักงานบริการลูกค้า กสท สวรรคโลก เหนือ 0 5564 1316
สำนักงานบริการลูกค้า กสท สุโขทัย เหนือ 0 5561 2276
สำนักงานบริการลูกค้า กสท อุตรดิตถ์ เหนือ 0 5540 7387
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ปาย เหนือ 0 5306 4369
สำนักงานบริการลูกค้า กสท กำแพงเพชร กลาง 0 5579 9762
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชัยบาดาล กลาง 0 3668 9898
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชัยนาท กลาง 0 5641 1319-20
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตะพานหิน กลาง 056 039747
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตาคลี กลาง 056 262006
สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครสวรรค์ กลาง 056 223 023
สำนักงานบริการลูกค้า กสท พระนครศรีอยุธยา กลาง 035 902222
สำนักงานบริการลูกค้า กสท พิจิตร กลาง 056 611970
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เพชรบูรณ์ กลาง 0 5671 1044
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ลพบุรี กลาง 036 421687, 036 412910
สำนักงานบริการลูกค้า กสท วี สแควร์พลาซ่า กลาง 086 440 1170, 056 223023 ต่อ 4311,4322
สำนักงานบริการลูกค้า กสท สระบุรี กลาง 0 3671 0271
สำนักงานบริการลูกค้า กสท สิงห์บุรี กลาง 0 3651 1662
สำนักงานบริการลูกค้า กสท หนองไผ่ กลาง 0 5678 1865
สำนักงานบริการลูกค้า กสท หล่มสัก กลาง 0 5670 2844
สำนักงานบริการลูกค้า กสท อ่างทอง กลาง 035 949733
สำนักงานบริการลูกค้า กสท อุทัยธานี กลาง 0 5651 1576
ศูนย์บริการลูกค้าแจ้งวัฒนะ กรุงเทพและปริมณฑล 0 2104 3791, 0 2104 4258 , 0 2104 3068
ศูนย์บริการลูกค้าบางรัก กรุงเทพและปริมณฑล 0 2104 2220
ศูนย์บริการลูกค้าบางรัก กรุงเทพและปริมณฑล 0 2104 2215
ศูนย์บริการลูกค้านนทบุรี กรุงเทพและปริมณฑล 0- 2104 7222-3 , 0 2104 7232
ศูนย์บริการลูกค้าเมกา บางนา กรุงเทพและปริมณฑล 0 2105 1199
ศูนย์บริการลูกค้าธนบุรี กรุงเทพและปริมณฑล 0-2104-8817-9,0-2105-3721-3
ศูนย์บริการลูกค้าคลองหลวง กรุงเทพและปริมณฑล 0 2402 2313, 081 352 6015
ศูนย์บริการลูกค้าจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพและปริมณฑล 0 2104 1330-1
ศูนย์บริการลูกค้ามีนบุรี กรุงเทพและปริมณฑล 0 2104 2366 , 0 2104 2413
ศูนย์บริการลูกค้ายานนาวา กรุงเทพและปริมณฑล 0 2401 6236 , 0 2104 8814
ศูนย์บริการลูกค้าราชดำเนิน กรุงเทพและปริมณฑล 0 2104 2243, 0 2104 2663
ศูนย์บริการลูกค้าสมุทรปราการ กรุงเทพและปริมณฑล 0 2104 2457 , 0 2388 2561,0 2402 3116
ศูนย์บริการลูกค้าสามเสนใน กรุงเทพและปริมณฑล 0 2104 2953, 0 2104 2844
ศูนย์บริการลูกค้าสุขุมวิท กรุงเทพและปริมณฑล 0 2104 2410, 0 2104 2460
สำนักงานบริการลูกค้า กสท บึงกาฬ ตะวันออกเฉียงเหนือ 042-491681
สำนักงานบริการลูกค้า กสท กาฬสินธุ์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 0 4381 1127 , 0 4381 1142
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ (ฝ่ายบริการลูกค้า) 043 009060-7 ต่อ 4213,4302, 081 2360024-26
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชัยภูมิ ตะวันออกเฉียงเหนือ 0 4482 2340, 0 4482 2337
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชุมแพ ตะวันออกเฉียงเหนือ 0 4324 1560-6 ต่อ 4310 , 5409
สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือ 0 4400 9810-1
สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครพนม ตะวันออกเฉียงเหนือ 0 4251 2737, 0 4251 1401
สำนักงานบริการลูกค้า กสท บ้านไผ่ ตะวันออกเฉียงเหนือ 0 4327 2091, 0 4324 1560 ต่อ 5
สำนักงานบริการลูกค้า กสท บุรีรัมย์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 0 4461 2114, 0 4461 1838
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ปากช่อง ตะวันออกเฉียงเหนือ 0 4431 2209, 0 4431 4025
สำนักงานบริการลูกค้า กสท มหาสารคาม ตะวันออกเฉียงเหนือ 0 4371 1462, 0 4372 3026
สำนักงานบริการลูกค้า กสท มุกดาหาร ตะวันออกเฉียงเหนือ 0 4261 1697
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ยโสธร ตะวันออกเฉียงเหนือ 0 4571 2226-9
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ร้อยเอ็ด ตะวันออกเฉียงเหนือ 0 4351 1977, 0 4351 1500
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เลย ตะวันออกเฉียงเหนือ 0 4281 2534 , 0 4281 2535
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ศรีสะเกษ ตะวันออกเฉียงเหนือ 086 460 1012
สำนักงานบริการลูกค้า กสท สกลนคร ตะวันออกเฉียงเหนือ 0 4271 1802, 0 4271 1384
สำนักงานบริการลูกค้า กสท สุรินทร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 044 069 700-1
สำนักงานบริการลูกค้า กสท หนองบัวลำภู ตะวันออกเฉียงเหนือ 0 4231 1035
สำนักงานบริการลูกค้า กสท หนองคาย ตะวันออกเฉียงเหนือ 0 4299 0808
สำนักงานบริการลูกค้า กสท อำนาจเจริญ ตะวันออกเฉียงเหนือ 0 4551 1670, 0 4551 1668
สำนักงานบริการลูกค้า กสท อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ 0 4531 5117
สำนักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ 0 4224 4762, 0 4222 2805
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ปลวกแดง ตะวันออก 0 3365 8089
สำนักงานบริการลูกค้า กสท กบินทร์บุรี ตะวันออก 0 3762 9860-1
สำนักงานบริการลูกค้า กสท จันทบุรี ตะวันออก 0 3960 9101 ต่อ 2186
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ฉะเชิงเทรา ตะวันออก 0 3881 4456
สำนักงานบริการลูกค้า กสท มาบตาพุด ตะวันออก 0 33658 660-3
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชลบุรี ตะวันออก 033 006 266-7
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตราด ตะวันออก 0 39619 333
สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครนายก ตะวันออก 0 3763 9111
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ปราจีนบุรี ตะวันออก 0 3762 9100-1
สำนักงานบริการลูกค้า กสท พัทยา ตะวันออก 0 3300 4301-6
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ระยอง ตะวันออก 0 3365 9700-1
สำนักงานบริการลูกค้า กสท สัตหีบ ตะวันออก 0 3300 4988
สำนักงานบริการลูกค้า กสท สระแก้ว ตะวันออก 0 3760 9020-1
สำนักงานบริการลูกค้า กสท แหลมฉบัง ตะวันออก 0 3849 4755-6 , 0 3367 8720-2 , 0 3849 4556
สำนักงานบริการลูกค้า กสท อรัญประเทศ ตะวันออก 0 3760 9071-3 , 0 3723 1728
สำนักงานบริการลูกค้า กสท กระทุ่มแบน ตะวันตก 0 3447 0792
สำนักงานบริการลูกค้า กสท กาญจนบุรี ตะวันตก 0 3451 4085
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชะอำ ตะวันตก 0-3289-9507
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชุมพร ตะวันตก 077 979900
สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครปฐม ตะวันตก 0-3410-9505-6
สำนักงานบริการลูกค้า กสท บ้านโป่ง ตะวันตก 0-3291-9116
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ประจวบคีรีขันธ์ ตะวันตก 0 3260 2220, 0 3261 1024
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เพชรบุรี ตะวันตก 0-3289-9505 , 0-3242-5574
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ระนอง ตะวันตก 0-7798-9505
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ราชบุรี ตะวันตก 0-3291-9115,0-3232-6668
สำนักงานบริการลูกค้า กสท สมุทรสงคราม ตะวันตก 034 711 427,034 129 505
สำนักงานบริการลูกค้า กสท สมุทรสาคร ตะวันตก 0 3411 9038-41
สำนักงานบริการลูกค้า กสท สุพรรณบุรี ตะวันตก 0 3553 5360
สำนักงานบริการลูกค้า กสท หัวหิน ตะวันตก 0-3290-9508-10
สำนักงานบริการลูกค้า กสท กระบี่ ใต้ 075-819063 075-819065 (เคาน์เตอร์บริการ) 
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เกาะสมุย ใต้ 0 7742 1130, 0 7742 0113-4
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตะกั่วป่า ใต้ 0 7667 9001-3
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตรัง ใต้ 0 7582 9012 , 0 7582 9013 , 0 7582 9014
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ทุ่งสง ใต้ 075 809 290, 075 809 291
สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครศรีธรรมราช ใต้ 0 7580 9100-2
สำนักงานบริการลูกค้า กสท นราธิวาส ใต้ 0 7356 5770
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เบตง ใต้ 0 7323 0500
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ปัตตานี ใต้ 0 7333 6325-6
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ป่าตอง ใต้ 076-680731
สำนักงานบริการลูกค้า กสท พัทลุง ใต้ 0 7461 3111, 0 7461 3092
สำนักงานบริการลูกค้า กสท พังงา ใต้ 0 7667 9605-6
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ภูเก็ต ใต้ 0 7621 6861 ต่อ 4210
สำนักงานบริการลูกค้า กสท ยะลา ใต้ 0 7321 1715-6
สำนักงานบริการลูกค้า กสท สตูล ใต้ 651-4711, 651-4715, 651-4733, 07472 1416
สำนักงานบริการลูกค้า กสท สุราษฎร์ธานี ใต้ 077 951120
สำนักงานบริการลูกค้า กสท สงขลา ใต้ 0 7489 0877,0 7489 0878
สำนักงานบริการลูกค้า กสท หาดใหญ่ ใต้ 0 7489 0102

สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน โดยการพิมพ์ชื่อในช่อง Search

ในกรณีที่มีข้อมูลมากกว่า 25 ระเบียน ให้กดปุ่ม Next ในการดูข้อมูลถัดไป และปุ่ม Previous ในการดูข้อมูลย้อนกลับ

NO. ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อโรงเรียน ประเภทของการบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็ว D/U ราคาต่อเดือน CAT ID ได้รับเงินจาก CAT บาท / เดือน เลขหมายโทรศัพท์ ประจำที่ เลขหมายโทรศัพท์ สาธารณะ พิกัดละติจูด พิกัดลองติจูด เบอร์โทรติดต่อ
1 เหนือ เชียงราย แม่จัน ท่าข้าวเปลือก ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-2635471 088-2635472 20.19162 100.22182  
2 เหนือ เชียงราย แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน บ้านห้วยหยวกป่าโซ IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 052-029612 052-029613 20.2875 100.17259  
3 เหนือ เชียงราย เชียงแสน ศรีดอนมูล บ้านดอนสะโง๊ะ IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 052-029602 052-029603 20.34794 100.03281  
4 เหนือ เชียงราย เทิง ตับเต่า บ้านร่มโพธิ์ไทย ส.บ้านร่มโพธิ์ทอง IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 052-029604 052-029605 01/03/98 100.43579  
5 เหนือ เชียงราย พาน ป่าหุ่ง ริมวัง 1 IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-029606 052-029607 19.44427 99.63526  
6 เหนือ เชียงราย พาน สันมะเค็ด บ้านกล้วย 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-2635473 088-2635474 01/03/24 99.87233  
7 เหนือ เชียงราย เมืองเชียงราย ดอยลาน บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-2635475 088-2635476 01/03/57 99.97457  
8 เหนือ เชียงราย เมืองเชียงราย ห้วยชมภู บ้านกกน้อยวิทยา IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-029608 052-029609 01/03/78 99.58952  
9 เหนือ เชียงราย เมืองเชียงราย ห้วยชมภู บ้านผาลั้ง IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-029610 052-029611 01/03/17 99.5686  
10 เหนือ เชียงราย แม่จัน ท่าข้าวเปลือก บ้านทับกุมารทอง 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-2635477 088-2635478 20.20278 100.06287  
11 เหนือ เชียงราย แม่สรวย วาวี ดอยเวียงวิทยา IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-029626 052-029627 01/03/98 99.51125  
12 เหนือ เชียงราย แม่สรวย เจดีย์หลวง บ้านแม่ตาแมว IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-029614 052-029615 19.5432 99.57486  
13 เหนือ เชียงราย แม่สรวย ท่าก๊อ บ้านปางหก IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-029616 052-029617 19.50319 99.56268  
14 เหนือ เชียงราย แม่สรวย ท่าก๊อ บ้านปางหลวง IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-029618 052-029619 19.48864 99.5898  
15 เหนือ เชียงราย แม่สรวย ป่าแดด บ้านห้วยมะแกง IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 052-029620 052-029621 01/03/78 99.41855  
16 เหนือ เชียงราย แม่สรวย แม่พริก บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-029622 052-029623 19.59832 99.61407  
17 เหนือ เชียงราย แม่สรวย แม่สรวย บ้านหนองผำ IPSTAR 1/0.512 7,700 - 9,500 052-029624 052-029625 19.70845 99.61846  
18 เหนือ เชียงราย แม่สรวย วาวี บ้านมังกาล่า IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-029628 052-029629 01/03/67 99.46592  
19 เหนือ เชียงราย แม่สรวย วาวี บ้านแม่โมงเย้า IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-029630 052-029631 01/03/22 99.45535  
20 เหนือ เชียงราย แม่สาย ศรีเมืองชุม บ้านสันโค้ง ADSL 12/1 890 NDN00000121 9,500 088-2635479 088-2635480 20.39854 99.84814  
21 เหนือ เชียงราย เวียงชัย ดอนศิลา บ้านดอยงาม ADSL 40/5 3,500 NDNO00000001 9,500 088-2635481 088-2635482 19.80665 100.00388  
22 เหนือ เชียงราย เวียงชัย เวียงเหนือ บ้านค่ายเจริญ ADSL 40/5 3,500 NDNO00000002 9,500 088-2635483 088-2635484 19.90834 99.9286  
23 เหนือ เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง ป่าซาง บ้านห้วยห้างป่าสา IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 052-029632 052-029633 20.01881 100.09589  
24 เหนือ เชียงราย เวียงป่าเป้า บ้านโป่ง บ้านห้วยหินลาดใน IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-029634 052-029635 19.29507 99.37688  
25 เหนือ เชียงราย เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ บ้านปางมะกาดวิทยา IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-029636 052-029637 19.12813 99.33651  
26 ตอน. ชัยภูมิ บ้านแท่น บ้านเต่า บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914731 088-5914732 01/03/84 97.87183  
27 เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ป่าแป๋ บ้านแม่ปุ๋น IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 052-049542 052-049543 01/03/05 97.87605  
28 เหนือ แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่ยวมน้อย บ้านแม่โกปี่ IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 052-049500 052-049501 17.7013 98.0696  
29 เหนือ แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่ยวมน้อย บ้านแม่แจ๊ะ IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 052-049502 052-049503 01/03/06 98.02415  
30 เหนือ แม่ฮ่องสอน สบเมย แม่สมแลบ บ้านแม่ตอละ IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049568 052-049569 19.52917 98.30193  
31 เหนือ แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้ำลอด บ้านเมืองแพม IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 052-049504 052-049505 19.58306 98.30845  
32 เหนือ แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้ำลอด บ้านห้วยแห้ง IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049506 052-049507 19.61655 98.27156  
33 ตอน. ชัยภูมิ แก้งคร้อ หนองสังข์ บ้านก่าน 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914733 088-5914734 19.61856 98.146  
34 ใต้ ระนอง สุขสำราญ กำพวน บ้านสุขสำราญ ADSL 40/5 2,500 TDNO13340122 9,500 088-7628643 088-7628644 01/03/33 98.13872  
35 เหนือ แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ปางมะผ้า บ้านยาป่าแหน 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-2635469 088-2635470 19.60138 98.23675  
36 เหนือ แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า สบป่อง บ้านกึ้ดสามสิบ IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049508 052-049509 19.44274 98.17297  
37 เหนือ แม่ฮ่องสอน ปาย โป่งสา บ้านขุนสาใน IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 052-049510 052-049511 19.09639 98.64204  
38 เหนือ แม่ฮ่องสอน ปาย เมืองแปง บ้านแกงหอม ส.บ้านม้ง IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049512 052-049513 19.18395 98.1988  
39 ใต้ สงขลา หาดใหญ่ พะดง วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 ADSL 40/5 3,500 SDNO12321156 9,500 088-7928456 088-7928457 19.2013 98.19671  
40 เหนือ แม่ฮ่องสอน ปาย แม่นาเติง บ้านดอยผีลู IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049514 052-049515 19.50852 98.42159  
41 ใต้ ระนอง กระบุรี ลำเลียง บ้านสองแพรก ADSL 40/5 2,500 TDNO13340082 9,500 088-7628645 088-7628646 19.51573 98.39352  
42 ตอน. ชัยภูมิ คอนสาร ห้วยยาง บ้านป่าว่าน 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 044-109950 044-109951 19.22678 97.87257  
43 ใต้ ระนอง กระบุรี จ.ป.ร. บ้านรังแตน ADSL 40/5 2,500 TDNO13340078 9,500 088-7628647 085-4878679 19.21045 98.07545  
44 เหนือ แม่ฮ่องสอน เมืองฯ ห้วยโป่ง บ้านหนองเขียว IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049518 052-049519 19.02084 98.0672  
45 เหนือ แม่ฮ่องสอน เมืองฯ ผาบ่อง บ้านน้ำส่อม IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049516 052-049517 19.58612 98.07035  
46 เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย บ้านป่าแก่ IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 052-049520 052-049521 18.57658 98.17353  
47 เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย บ้านแม่อมลาน IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 052-049522 052-049523 18.5985 98.19581 080-677-9420
48 เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่เหาะ บ้านแม่จ๊าง ส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049560 052-049561 18.29961 98.00011  
49 เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย บ้านขุนแม่ลา IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 052-049524 052-049525 18.33883 97.99525  
50 เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่โถ บ้านผาแดงหลวง IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 052-049526 052-049527 18.57669 98.01624  
51 เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่ยวม บ้านแม่กองคา IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049556 052-049557 18.56301 98.08891  
52 เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่นาจาง บ้านหนองม่วน IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 052-049528 052-049529 18.4784 98.09718  
53 เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย บ้านพระบาทห้วยผึ้ง IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049530 052-049531 18.46866 98.03787  
54 เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย ลุ่มน้ำวิทยา IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049532 052-049533 18.42597 97.88136  
55 เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาหลวง บ้านห้วยกองเป๊าะ IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049534 052-049535 18.53196 97.84686  
56 เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย สันติคีรี บ้านห้วยมะกอก IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049536 052-049537 18.50787 98.01546  
57 เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ห้วยห้อม บ้านแม่และ IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049538 052-049539 18.40098 98.11779  
58 ใต้ สงขลา หาดใหญ่ น้ำน้อย ชุมชนน้ำน้อย ADSL 40/5 3,500 SDNO12321153 9,500 088-7928458 088-7928459 18.38221 98.13  
59 เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง บ้านกาศ บ้านขุนแม่ต้อบ IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049540 052-049541 18.30982 97.82602  
60 เหนือ แม่ฮ่องสอน สบเมย สบเมย บ้านห้วยน้ำใส IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049576 052-049577 18.32838 97.86882  
61 เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ป่าแป๋ บ้านห้วยเดื่อ IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049544 052-049545 18.25795 98.06112  
62 เหนือ เชียงราย ดอยหลวง ปงน้อย อนุบาลดอยหลวง ADSL 40/5 3,500 NDN00000125 9,500 088-2635485 088-2635486 18.25063 98.03398  
63 เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่คง บ้านจอซิเดอเหนือ IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049550 052-049551 18.39516 97.53546  
64 เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่คง บ้านแม่ก๋อน IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049552 052-049553 18.24743 97.75387  
65 เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่คง บ้านห้วยหมูพิทยา IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049554 052-049555 18.17311 97.7088  
66 เหนือ แม่ฮ่องสอน สบเมย กองก๋อย บ้านทะโลงเหนือ IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049566 052-049567 18.14262 97.80742  
67 เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ป่าแป๋ บ้านท่าตาฝั่ง IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049546 052-049547 18.18032 97.76389  
68 เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สะเรียง บ้านแม่สะเรียง IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049558 052-049559 18.19164 97.9864  
69 เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่เหาะ บ้านดอยเลี่ยม IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049562 052-049563 18.11493 98.10247  
70 เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่เหาะ บ้านห้วยปางผาง IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049564 052-049565 18.11332 98.0104  
71 เหนือ แม่ฮ่องสอน สบเมย แม่สวด ล่องแพวิทยา ส.บ้านอุมโล๊ะ IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049570 052-049571 17.8649 98.01116  
72 เหนือ แม่ฮ่องสอน สบเมย แม่สามแลบ บ้านบุญเลอ IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049572 052-049573 17.8725 97.72375  
73 เหนือ แม่ฮ่องสอน สบเมย แม่สามแลบ บ้านห้วยกระต่าย IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049574 052-049575 01/03/64 97.77598  
74 เหนือ แม่ฮ่องสอน สบเมย สบเมย บ้านดอยงาม IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049578 052-049579 01/03/65 97.8453  
75 เหนือ แม่ฮ่องสอน สบเมย สบเมย บ้านเวฬุวัน IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049580 052-049581 17.80435 97.84279  
76 เหนือ แม่ฮ่องสอน สบเมย สบเมย บ้านแม่ลามา IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049582 052-049583 17.91503 97.88653  
77 เหนือ แม่ฮ่องสอน สบเมย สบเมย บ้านห้วยกองมูล IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049584 052-049585 01/03/23 97.90255  
78 เหนือ แม่ฮ่องสอน สบเมย แม่สวด บ้านห้วยม่วง IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 052-049586 052-049587 01/03/17 98.00542  
79 ตอน. กาฬสินธุ์ กมลาไสย ดงลิง โนนเมืองวิทยาคาร ADSL 40/5 3,500 ODNO04324243 9,500 088-5653989 088-5653990 16.44227 103.35426  
80 ตอน. กาฬสินธุ์ ยางตลาด ยางตลาด ผดุงราษฎร์วิทยา ADSL 40/5 3,500 ODNO04324290 9,500 088-5653991 088-5653992 16.39651 103.37044  
81 ตอน. กาฬสินธุ์ ยางตลาด หนองอิเฒ่า หลักด่านวิทยา ADSL 40/5 3,500 ODNO04324286 9,500 043-019600 043-019601 16.3101 103.367  
82 ตอน. กาฬสินธุ์ สมเด็จ แซงบาดาล แซงบาดาลบ้านบากวิทยา ADSL 40/5 3,500 ODNO04324299 9,500 088-5653994 088-5653995 16.80425 103.72652  
83 ตอน. กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา ADSL 40/5 3,500 ODNO04324309 9,500 088-5653996 088-5653997 01/03/12 103.60404  
84 ตอน. กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา ADSL 40/5 3,500 ODNO04324313 9,500 088-5653998 088-5654001 01/03/01 103.54771  
85 ตอน. กาฬสินธุ์ สามชัย สำราญ บ้านท่างาม ส.บ้านดานเม็ก ADSL 40/5 3,500 ODNO04324328 9,500 088-5654002 088-5654003 01/03/26 103.5583  
86 ตอน. กาฬสินธุ์ สามชัย สำราญใต้ เขื่อนภูมิพล ADSL 40/5 3,500 ODNO04324329 9,500 088-5654005 088-5654006 16.81119 103.44223  
87 ตอน. กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก คำเหมือดแก้ว คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา ADSL 40/5 3,500 ODNO04320985 9,500 088-5654007 088-5654008 16.53335 103.21264 084-787-3623
88 ตอน. กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ทรายทอง โนนเทาไหหนองแก ADSL 40/5 3,500 ODNO04320994 9,500 088-5654009 088-5654010 16.71424 103.15562  
89 ตอน. กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก หัวหิน หนองโนวิทยาคม ADSL 40/5 3,500 ODNO04320971 9,500 088-5654011 088-5654012 16.59701 103.32153 089-943-9777
90 ตอน. ขอนแก่น ชนบท โนนพะยอม ร่มเย็นประชาสรรค์ 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-565-4013 088-5654014 16.08368 102.59653  
91 ตอน. ขอนแก่น ชนบท บ้านแท่น บ้านโนนแดงน้อย 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-565-4015 088-5654016 01/03/35 102.60915  
92 ตอน. ขอนแก่น ชนบท บ้านแท่น บ้านหันแฮด 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 043-009600 043-009601 01/03/85 102.62315  
93 ตอน. ขอนแก่น ชนบท บ้านแท่น สระแก้วโคกกลาง 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5654017 088-5654018 01/03/63 102.57677  
94 ตอน. ขอนแก่น ชนบท ศรีบุญเรือง บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5654019 088-5654020 16.10064 102.63571  
95 ตอน. ขอนแก่น ชนบท ห้วยแก บ้านทุ่มห้วย 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5654021 088-5654022 01/03/66 102.56505  
96 ตอน. ขอนแก่น ซำสูง บ้านโนน บ้านโคกใหม่นายม ส.บ้านดงซำ 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 043-009602 043-009603 16.58225 103.02612  
97 ตอน. ขอนแก่น แวงน้อย ท่าวัด ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 043-009604 043-009605 01/03/88 102.38262 085-173-9727, 043-260499
98 ตอน. ขอนแก่น หนองสองห้อง สำโรง บ้านหินลาดนาดี 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5654023 088-5654024 01/03/53 102.46895  
99 ตอน. ขอนแก่น หนองเรือ บ้านกง บ้านกง(ประชานุกูล) ADSL 40/5 3,500 - 9,500 043-009606 043-009607 16.51589 102.53547 081-964-3832, 043-299-582
100 ตอน. ชัยภูมิ แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม บ้านโคกงาม 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914735 088-5914736 16.08039 102.22473  
101 ตอน. ชัยภูมิ บ้านแท่น สระพัง บ้านนายม 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914737 088-5914738 16.2442 102.2993  
102 ตอน. นครราชสีมา ขามทะเลสอ บึงอ้อ บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา ADSL 40/5 3,500 ODNO02342922 9,500 044-009600 044-009601 15.03715 101.91322  
103 ตอน. นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ พระพุทธ ภูทองวิทยา ADSL 40/5 3,500 ODNO02324925 9,500 088-5914741 088-5914742 14.9581 102.23023  
104 ตอน. นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ พระพุทธ บ้านด่านพัฒนา ADSL 40/5 3,500 ODNO02324941 9,500 088-5914743 088-5914744 01/03/96 102.23586  
105 ตอน. นครราชสีมา เมืองยาง เมืองยาง บ้านนางโทพัฒนา ADSL 40/5 3,500 ODNO02324919 9,500 088-5914745 088-5914746 15.38184 102.92165  
106 ตอน. นครราชสีมา ห้วยแถลง หลุ่งตะเคียน บ้านตะแกรง 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 044-009602 044-009603 15.12749 102.6862  
107 ตอน. นครราชสีมา ห้วยแถลง ห้วยแคน บ้านหนองม่วง ADSL 40/5 3,500 ODNO02324937 9,500 088-5914748 088-5914749 01/03/96 102.67432  
108 ตอน. บุรีรัมย์ คูเมือง ตูมใหญ่ วัดบ้านสำราญราษฎร์ 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 044-119600 044-119601 15.2026 103.1009  
109 ตอน. บุรีรัมย์ ชำนิ ช่อผกา บ้านหัวสะพาน 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914750 088-5914751 14.81455 102.80126  
110 ตอน. บุรีรัมย์ ชำนิ ชำนิ บ้านโคกสะอาด 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914752 088-5914753 14.81433 102.84964  
111 ตอน. บุรีรัมย์ บ้านกรวด บ้านกรวด บ้านยาง 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914754 088-5914755 14.4114 103.0821  
112 ตอน. บุรีรัมย์ บ้านกรวด ปราสาท นิคมพัฒนาสายตรี2 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914756 088-5914757 14.37265 103.09197  
113 ตอน. บุรีรัมย์ บ้านกรวด ปราสาท บ้านปราสาททอง 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914758 088-5914759 14.40529 103.10588  
114 ตอน. บุรีรัมย์ ประโคนชัย ไพศาล บ้านบ่อดิน 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 044-119602 044-119603 01/03/35 103.19486  
115 ตอน. บุรีรัมย์ พลับพลาชัย จันดุม วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914760 088-5914761 14.6737 103.13249  
116 ตอน. บุรีรัมย์ พลับพลาชัย สำโรง บ้านเสม็ด 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 044-119604 044-119605 14.81085 103.11945  
117 ตอน. บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ สะแกซำ บ้านสารภี 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914762 088-5914763 14.90837 103.08895  
118 ตอน. บุรีรัมย์ สตึก เมืองแก บ้านหนองดุม 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 044-119606 044-119607 15.1567 103.30405  
119 ตอน. บุรีรัมย์ สตึก ร่อนทอง บ้านจะหลวย 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914764 088-5914765 15.23966 103.21819  
120 ตอน. ยโสธร ค้อวัง กุดน้ำใส บ้านติ้ว 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914766 088-5914767 15.39765 104.37323  
121 ตอน. ยโสธร ค้อวัง ค้อวัง บ้านผิผ่วน 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914768 088-5914769 15.37356 104.32712  
122 ตอน. ยโสธร ค้อวัง ค้อวัง วัดบ้านเปาะ 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914770 088-5914771 15.3576 104.3336  
123 ตอน. ยโสธร ค้อวัง น้ำอ้อม บ้านโพนแบง 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 045-979600 045-979601 15.39388 104.26554  
124 ตอน. ยโสธร ค้อวัง น้ำอ้อม บ้านจานทุ่ง 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914772 088-5914773 15.40974 104.30961  
125 ตอน. ยโสธร ค้อวัง น้ำอ้อม บ้านน้ำอ้อม 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 045-979602 045-979603 15.39515 104.29334  
126 ตอน. ยโสธร ค้อวัง น้ำอ้อม บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 045-979604 045-979605 15.40406 104.26274  
127 ตอน. ยโสธร คำเขื่อนแก้ว ย่อ บ้านสว่างดอนคู่ 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914775 088-5914776 01/03/36 104.25495  
128 ตอน. ยโสธร คำเขื่อนแก้ว กุดกุง บ้านทรายงาม 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 045-979606 045-979607 15.60312 104.22455  
129 ตอน. ยโสธร คำเขื่อนแก้ว กู่จาน บ้านหนองเสียว 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 045-979608 045-979609 15.70114 104.39981  
130 ตอน. ยโสธร คำเขื่อนแก้ว กู่จาน บ้านนาเวียงคำศิริ 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914778 088-5914779 01/03/97 104.41578  
131 ตอน. ยโสธร คำเขื่อนแก้ว ดงเจริญ บ้านดงเจริญ ADSL 12/1 890 ODN09000241 9,500 088-5914780 088-5914781 01/03/05 104.29022  
132 ตอน. ยโสธร คำเขื่อนแก้ว นาแก บ้านปลาอีด 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914782 088-5914783 15.58535 104.44719  
133 ตอน. ยโสธร คำเขื่อนแก้ว นาคำ บ้านนาห่อม 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914784 088-5914785 01/03/17 104.38797  
134 ตอน. ยโสธร คำเขื่อนแก้ว นาคำ บ้านหัวขัว 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 045-979610 045-979611 15.6317 104.4302  
135 ตอน. ยโสธร คำเขื่อนแก้ว โพนทัน บ้านน้ำเกลี้ยง 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914786 088-5914787 01/03/09 104.25811  
136 ตอน. ยโสธร คำเขื่อนแก้ว เหล่าไฮ บ้านเหล่าหุ่ง 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 045-979612 045-979613 15.71839 104.38449  
137 ตอน. ยโสธร คำเขื่อนแก้ว เหล่าไฮ บ้านกุดเป่ง 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914788 088-5914789 01/03/79 104.39067  
138 ตอน. ยโสธร มหาชนะชัย คูเมือง บ้านคูเมือง 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914790 088-5914791 15.52132 104.18897  
139 ตอน. ยโสธร มหาชนะชัย คูเมือง บ้านพลไว 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 045-979616 045-979617 15.47914 104.20155  
140 ตอน. ยโสธร มหาชนะชัย คูเมือง บ้านสำโรง 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 045-979618 045-979619 15.50793 104.16095  
141 ตอน. ยโสธร มหาชนะชัย คูเมือง บ้านขาม 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914792 088-5914793 15.51896 104.16052  
142 ตอน. ยโสธร มหาชนะชัย บากเรือ บ้านปอแดงโคกสะอาด 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914794 088-5914795 15.55956 104.28403  
143 ตอน. ยโสธร มหาชนะชัย บากเรือ บ้านท่าช้าง 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088 -5914796 088-5914797 15.58187 104.27056  
144 ตอน. ยโสธร มหาชนะชัย บึงแก บ้านยางน้อย 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914798 088-5914799 15.53265 104.34351  
145 ตอน. ยโสธร มหาชนะชัย บึงแก บ้านยางเครือ 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914800 088-5914801 15.52982 104.36136  
146 ตอน. ยโสธร มหาชนะชัย ผือฮี บ้านโนนกอย 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 045-979620 045-979621 15.44579 104.2718  
147 ตอน. ยโสธร มหาชนะชัย ผือฮี บ้านเวินชัย (คุรุราษฏร์บำรุง) 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 045-979622 045-979623 15.44536 104.30197 083-367-0497, 045-750-062
148 ตอน. ยโสธร มหาชนะชัย ผือฮี บ้านเปือย 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 045-979624 045-979625 15.4663 104.27753  
149 ตอน. ยโสธร มหาชนะชัย พระเสาร์ บ้านแดงประชาสรรค์ 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 045-979626 045-979627 15.55007 104.14069  
150 ตอน. ยโสธร มหาชนะชัย ม่วง บ้านท่าสมอ 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 01/03/28 045-979629 15.47797 104.30619  
151 ตอน. ยโสธร มหาชนะชัย ม่วง บ้านหนามแท่ง 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 01/03/30 045-979631 15.51389 104.32016 081-071-6163, 045-750-196
152 ตอน. ยโสธร มหาชนะชัย ม่วง บ้านเหมือดขาว 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914802 088-5914803 15.45828 104.33124  
153 ตอน. ยโสธร มหาชนะชัย สงยาง บ้านซำ 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 045-979614 045-979615 15.45017 104.25085  
154 ตอน. ยโสธร เมืองยโสธร ขั้นไดใหญ่ บ้านขั้นไดใหญ่ 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914804 088-5914805 01/03/44 104.11902 086-221-8981, 081-967-5479
155 ตอน. ยโสธร เมืองยโสธร ค้อเหนือ บ้านแจ้งน้อย 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914806 088-5914807 01/03/74 104.03211  
156 ตอน. ยโสธร เมืองยโสธร เดิด บ้านนาคำ 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914808 088-5914809 01/03/11 104.08087  
157 ตอน. ยโสธร เมืองยโสธร สิงห์ บ้านหนองไร่ 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914810 088-5914811 01/03/75 104.03467  
158 ตอน. ยโสธร เมืองยโสธร ทุ่งนางโอก บ้านหนองเป้า 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 045-979632 045-979633 01/03/13 104.14344  
159 ตอน. ยโสธร เมืองยโสธร หนองเป็ด บ้านโต่งโต้น 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 045-979634 045-979635 01/03/47 104.31755  
160 ตอน. ยโสธร เมืองยโสธร หนองเป็ด บ้านโนนค้อ 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 045-979636 045-979637 01/03/09 104.31574  
161 ตอน. ยโสธร เมืองยโสธร หนองเรือ บ้านหนองสรวง 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914812 088-5914813 01/03/36 104.19198  
162 ตอน. ยโสธร เมืองยโสธร หนองหิน บ้านหนองบกโนนสวาท 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 045-979638 045-979639 01/03/09 104.30045  
163 ตอน. ยโสธร เมืองยโสธร หนองเป็ด บ้านหนองเป็ด 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 045-979640 045-979641 01/03/34 104.33248  
164 ตอน. ยโสธร เลิงนกทา กุดแห่ บ้านนาโพธ์อ่างสร้างหิน 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5914814 088-5914815 16.30466 104.51968  
165 ตอน. ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชย ซับสมบูรณ์ บ้านนาตับเต่า 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5654025 088-5654026 16.04475 102.31624  
166 ตอน. ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี นิเวศน์ ธวัชบุรีวิทยาคม ADSL 12/1 890 ODN10000485 9,500 088-5654027 088-5654028 16.04377 103.7308  
167 ตอน. ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ราชธานี บ้านอีหมุน 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5654029 088-5654030 01/03/16 103.71179  
168 ตอน. ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด โนนตาล บ้านหัวโนนตาล 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 043-039602 043-039603 01/03/76 103.67317  
169 ตอน. ร้อยเอ็ด เมืองสรวง กกกุง บ้านหัวนา 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5654031 088-5654032 15.755 103.73879  
170 ตอน. ร้อยเอ็ด โพนทราย โพนทราย บ้านโพนทราย 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5654033 088-5654034 01/03/68 103.81908  
171 ตอน. ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทุ่งหลวง บ้านคูดินทราย 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5654035 088-5654036 01/03/41 103.94495  
172 ตอน. ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ดงครั่งน้อย ทุ่งกุลาประชารัฐ 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 043-039600 043-039601 01/03/17 103.78011  
173 ตอน. ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทุ่งกุลา บ้านสาหร่าย 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 043-039604 043-039605 15.44514 103.76105  
174 ตอน. ร้อยเอ็ด หนองฮี เด่นราษฏร์ บ้านกอกแก้ว 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5654037 088-5654038 01/03/93 103.96371  
175 ตอน. เลย ท่าลี่ ท่าลี่ บ้านยาง ADSL 40/5 3,500 NEUSO110001 9,500 088-5654042 088-5654043 17.56907 101.4175  
176 ตอน. เลย ผาขาว โนนปอแดง บ้านซำไคร้ 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 042-039600 042-039601 01/03/86 101.98936 042-870-140, 080-754-5720, 087-221-3996
177 ตอน. เลย ภูหลวง หนองคัน บ้านอุ่ม ADSL 40/5 3,500 NEUSO110002 9,500 088-5654044 088-5654045 17.13009 101.67707 081-873-7129
178 ตอน. เลย วังสะพุง ผาน้อย บ้านโคกมน ADSL 40/5 3,500 NEUSO110003 9,500 042-039602 042-039603 17.34599 101.87034 087-087-1564
179 ตอน. เลย วังสะพุง ทรายขาว วังทรายขาววิทยา ADSL 40/5 3,500 NEUSO110004 9,500 088-5654046 088-5654047 17.23992 101.70898  
180 ตอน. ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ น้ำอ้อม บ้านขนา ADSL 40/5 3,500 ODNO12000037 9,500 088-5914816 088-5914817 01/03/46 104.66683  
181 ตอน. ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ พิงพวย บ้านหนองสังข์ ADSL 40/5 3,500 ODNO12000038 9,500 088-5914818 088-5914819 01/03/14 104.68944  
182 ตอน. ศรีสะเกษ ขุนหาญ ภูฝ้าย บ้านหนองจิก ADSL 40/5 3,500 ODNO12000032 9,500 088-5914820 088-5914821 01/03/62 104.48614  
183 ตอน. ศรีสะเกษ กันทรารมย์ หนองแก้ว บ้านหนองแก้ว (ราษฎร์ผดุงวิทยา) ADSL 40/5 3,500 ODNO12000039 9,500 088-5914822 088-5914823 15.15975 104.66724 087-870-3269
184 ตอน. ศรีสะเกษ ขุขันธ์ สะเดาใหญ่ บ้านสะเดาใหญ่ ADSL 40/5 3,500 ODNO12000040 9,500 01/03/00 045-969601 14.7161 104.2555  
185 ตอน. ศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง คูบ บ้านคูบ ADSL 40/5 3,500 ODNO12000035 9,500 088-5914824 088-5914825 01/03/39 104.55365  
186 ตอน. ศรีสะเกษ ปรางค์ภู่ ตูม บ้านตูม ADSL 40/5 3,500 ODNO12000041 9,500 01/03/02 045-969603 01/03/46 103.99167  
187 ตอน. ศรีสะเกษ ภูสิงห์ ไพรพัฒนา บ้านแซรไปร ADSL 40/5 3,500 ODNO12000042 9,500 01/03/04 045-969605 14.43797 104.06219  
188 ตอน. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก บ้านหนองสาดโนนเจริญ ADSL 40/5 3,500 ODNO12000033 9,500 088-5914826 088-5914827 15.06665 104.31818 087-248-0963
189 ตอน. ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย กุดเมืองฮาม บ้านยางเครือ ADSL 40/5 3,500 ODNO12000034 9,500 01/03/06 045-969607 15.22382 104.34224  
190 ตอน. ศรีสะเกษ วังหิน ธาตุ บ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) ADSL 40/5 3,500 ODNO12000036 9,500 088-5914828 088-5914829 01/03/68 104.20374  
191 ตอน. ศรีสะเกษ วังหิน บ่อแก้ว บ้านสร้างสะแบง ADSL 40/5 3,500 ODNO12000043 9,500 045-969608 045-969609 01/03/42 104.28305 083-381-6679, 087-240-7630
192 ตอน. หนองบัวลำภู นากลาง โนนเมือง ซำขอนแก่นวิทย์ IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 042-109600 042-109601 17.26485 102.11091  
193 ตอน. หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู ป่าไม้งาม บ้านนุ่งบก IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 042-109602 042-109603 01/03/23 102.39753  
194 ตอน. หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง บ้านหนองบัวน้อย 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 042-109604 042-109605 01/03/28 102.23695  
195 ตะวันออก จันทบุรี ขลุง บางชัน วัดเกาะจิก IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 039-609-00 039-609601 12.29369 102.23894  
196 ตอน. ชัยภูมิ ภูเขียว โอโล บ้านห้วยพลวง 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088 - 591-4739 088-5914740 01/03/02 101.95324  
197 ตะวันออก จันทบุรี สอยดาว สะตอน สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 039-609602 039-609603 13.18076 102.33225  
198 ตะวันออก ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ โคกไทย วัดหนองเกตุ 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 037-629500 037-629501 01/03/75 101.46571  
199 ตะวันออก ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ หนองโพรง วัดใหม่ปราชุมชนมิตรภาพที่ 76 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 01/03/02 037-629503 01/03/59 101.54842  
200 ตะวันออก ระยอง เมืองฯ บ้านแลง บ้านตะเกราทอง 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088 - 290-6605 088-2906606 01/03/19 101.20341  
201 ตะวันออก ระยอง ปลวกแดง ตาสิทธิ์ บ้านหนองบอน 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 033-010700 033-010701 13.01384 101.26092  
202 ตะวันออก ระยอง ปลวกแดง หนองไร่ บ้านเขาคลองซอง 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 033-010702 033-010703 13.03626 101.33794  
203 ตะวันออก สระแก้ว เขาฉกรรจ์ เขาสามสิบ บ้านคลองสิบสาม ADSL 2/1 990 - 9,500 037-609600 037-609601 01/03/27 102.12878  
204 ตะวันออก สระแก้ว คลองหาด คลองหาด บ้านเขาดิน 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 037-609602 037-609603 13.44877 102.32756 081-570-7037
205 ตะวันออก สระแก้ว คลองหาด ซับมะกรูด บ้านวังวน 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 037-609604 037-609605 13.52846 102.19598 081-903-2060
206 ตะวันออก สระแก้ว ตาพระยา ทัพไทย บ้านโคกปราสาท 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 037-609606 037-609607 14.11203 102.83546 081-940-0452
207 ตะวันออก สระแก้ว เมืองฯ บ้านแก้ง เขาสิงโต 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-2906607 088-2906608 01/03/16 101.96033  
208 ตะวันออก สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ บ้านพรสวรรค์ 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 037-609608 037-609609 13.43675 102.04308  
209 เหนือ ตาก ท่าสองยาง แม่ต้าน บ้านขุนห้วยแม่ต้าน IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 01/03/00 055-039601 17.24568 98.26688  
210 เหนือ ตาก ท่าสองยาง แม่ต้าน บ้านแม่โพ IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 055-039602 055-039603 17.25061 98.26838  
211 เหนือ ตาก ท่าสองยาง แม่วะหลวง บ้านแม่วะหลวง IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 055-039604 055-039605 17.8055 97.94873  
212 เหนือ ตาก เมืองตาก วังหิน บ้านน้ำด้วน ADSL 12/1 890 NDN00000124 9,500 088-2635493 088-2635494 01/03/76 99.27401  
213 เหนือ ตาก แม่สอด แม่กุ บ้านปูเต้อ ส.บ้านหนองน้ำเขียว ADSL 40/5 3,500 NDNO14371606 9,500 088-2635495 088-2635496 16.6312 98.68328  
214 เหนือ ตาก แม่สอด มหาวัน บ้านม่อนหินเหล็กไฟ ADSL 40/5 3,500 NDNO00000003 9,500 088-2635497 088-2635498 17.03377 98.67128  
215 เหนือ ตาก แม่ระมาด แม่จะเรา บ้านห้วยบง ADSL 40/5 3,500 NDNO14327145 9,500 088-2635535 088-2635536 01/03/36 98.5774  
216 เหนือ ตาก แม่สอด ด่านแม่ละเมา บ้านปางส้าน IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 055-039608 055-039609 16.7976 98.77657  
217 เหนือ ตาก แม่สอด ด่านแม่ละเมา บ้านธงชัย IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 055-039610 055-039611 01/03/49 98.89636  
218 เหนือ ตาก แม่สอด พะวอ ญาณวิศิษฎ์ IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 055-039612 055-039613 01/03/72 98.78983 055-560152, 081-674-7472
219 เหนือ ตาก สามเงา บ้านนา บ้านโสมง IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 055-039614 055-039615 17.36999 98.82181  
220 เหนือ ตาก สามเงา สามเงา อนุบาลบ้านท่าปุย ADSL 40/5 3,500 NDNO00000004 9,500 088-2635499 088-2635501 17.24366 99.02368  
221 เหนือ ตาก พบพระ ช่องแคบ รวมไทยพัฒนา 6 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-2635502 088-2635503 01/03/96 98.94019  
222 ตะวันตก ราชบุรี ปากท่อ ยางหัก บ้านหินสี ส.บ้านลานคา IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 032-919955 032-919956 13.31892 99.60546  
223 กลาง พิษณุโลก นครไทย นาบัว ภูขัดรวมไทยพัฒนา IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 055-009600 055-009601 01/03/99 101.0287  
224 กลาง พิษณุโลก เนินมะปราง เนินมะปราง บ้านหนองขอนประชาสรรค์ ADSL 2/1 990 - 9,500 088-2635504 088-2635505 16.53314 100.65711  
225 กลาง พิษณุโลก เนินมะปราง บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก บ้านหนองไม้ยางดำ 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088 -2635506 088-2635507 16.4867 100.60944  
226 กลาง พิษณุโลก เนินมะปราง บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ADSL 40/5 3,500 NDNO03321226 9,500 088-2635508 088-2635509 16.53416 100.60317  
227 กลาง ลพบุรี โคกสำโรง วังขอนขว้าง วัดดงแก้ว ADSL 40/5 3,500 CDNO07000052 9,500 036-689600 036-689601 15.05354 100.70747 084-1348160
228 กลาง ลพบุรี สระโบสถ์ นิยมชัย บ้านด่านจันทร์ IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 036-689602 036-689603 15.19985 100.92702  
229 กลาง สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง วัดบัวโรย ADSL 40/5 3,500 XUSO000007 9,500 088-2906609 088-2906610 01/03/36 100.82973  
230 กลาง สมุทรสาคร บ้านแพ้ว เกษตรพัฒนา บ้านคลองตัน 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-7628641 088-7628642 01/03/47 100.14104  
231 กลาง สระบุรี แก่งคอย ท่ามะปราง วัดโป่งมงคล IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 036-679950 036-679951 14.44835 101.07804  
232 กลาง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สระแก้ว บ้านหลักเมตร ADSL 12/1 890 TDN04000219 9,500 035-969950 035-969951 14.52365 100.00385  
233 ใต้ ระนอง เมืองระนอง เกาะพยาม บ้านเกาะพยาม IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 077-989600 077-989601 01/03/11 98.41198  
234 ใต้ ระนอง เมืองฯ ปากน้ำ บ้านเกาะสินไห IPSTAR 1/0.512 7,700   5,000 077-989602 077-989603 01/03/04 98.58994  
235 ใต้ สงขลา เทพา สะกอม บ้านเขาน้อย ADSL 40/5 3,500 SDNO16321443 9,500 088-7928460 088-7928461 01/03/04 100.813  
236 ใต้ สงขลา สะบ้าย้อย เขาแดง มหิดล ADSL 40/5 3,500 SDNO16321458 9,500 074-890506 074-890507 01/03/31 100.96297  
237 ใต้ สงขลา นาทวี คลองทราย บ้านโต้นนท์ ADSL 40/5 3,500 SDNO12321111 9,500 074-890502 074-890503 01/03/13 100.9675  
238 ใต้ สงขลา จะนะ บ้านนา บ้านน้ำเค็ม ADSL 40/5 3,500 SDNO12321109 9,500 088-7928462 088-7928463 01/03/68 100.93967 086-067-7904, 081-959-2158, 086-292-7142
239 ใต้ สงขลา นาทวี สะท้อน บ้านป็อง ADSL 40/5 3,500 SDNO12321113 9,500 074-890504 074-890505 01/03/33 100.66554  
240 ใต้ สงขลา จะนะ คลองเปียะ วัดช่องเขา ADSL 40/5 3,500 SDNO12321106 9,500 074-890500 074-890501 01/03/78 100.66945  
241 ใต้ สงขลา เทพา ลำไพล บ้านท่าไทร ADSL 40/5 3,500 SDNO16321442 9,500 088-7928464 088-7928518 6.52757 100.70025 086-290-6576
242 ใต้ สงขลา สทิงพระ จะทิ้งพระ ในเมือง ADSL 40/5 3,500 SDNO11321078 9,500 088-7928466 088-7928467 7.19365 100.60189  
243 ใต้ สงขลา สทิงพระ ชุมพล วัดนางเหล้า ADSL 40/5 3,500 SDNO11321098 9,500 088-7928468 088-7928469 7.61869 100.39282  
244 ใต้ สงขลา เทพา เกาะสะบ้า บ้านกรงอิตำ ADSL 40/5 3,500 SDNO16321440 9,500 088-7928470 088-7928471 9.07976 100.4764  
245 ใต้ สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง บ้านหน้าควนลัง ADSL 40/5 3,500 SDNO12321148 9,500 088-7928472 088-7928473 7.03716 100.58421  
246 เหนือ เชียงราย เชียงแสน โยนก บ้านสันธาตุ IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 052-029600 052-029601 20.21437 100.09807  
247 เหนือ เชียงราย พาน แม่อ้อ บ้านแม่อ้อนอก 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-2635487 088-2635488 01/03/04 99.85851  
248 เหนือ เชียงราย แม่สาย เวียงพางคำ เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5 ADSL 40/5 3,500 NDN00000129 9,500 088-2635489 088-2635490 20.39854 99.84814 088-263-5489
249 เหนือ เชียงราย เวียงชัย เวียงเหนือ เวียงชัยพิทยา ADSL 40/5 3,500 NDNO00000006 9,500 088-2635491 088-2635492 19.90512 99.92005  
250 เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ป่าแป๋ บ้านแม่อุมป๊อก IPSTAR 2/1 7,700 - 9,500 052-049548 052-049549 18.25795 98.06112  
251 ตอน. ร้อยเอ็ด เมืองสรวง หนองหิน หนองหินใหญ่วิทยา 3G HSPA(MY) 2/1 990 - 9,500 088-5654039 088-5654041 01/03/68 103.81908  
252 ใต้ สงขลา นาทวี นาหมอศรี วัดนาหมอศรี ADSL 40/5 3,500 SDNO12321142 9,500 088-7928474 088-7928475 01/03/78 100.66945