sextoysbuzz nvid pornolli filmics homemadeporntape pornobrothers xxxteenpornvideo การแจ้งหมดโครงการ

Tracking

สามารถตรวจสอบการแจ้งหมดโครงการโดยการพิมพ์ชื่อในช่อง Search

ในกรณีที่มีข้อมูลมากกว่า 25 ระเบียน ให้กดปุ่ม Next ในการดูข้อมูลถัดไป และปุ่ม Previous ในการดูข้อมูลย้อนกลับ

ลำดับที่ตามประกาศ จังหวัด อำเภอ ตำบล โรงเรียน วันสิ้นสุดของการจ่ายเงินและให้บริการInternet
1 เชียงราย แม่จัน ท่าข้าวเปลือก ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 01 พฤษภาคม 2559
2 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน บ้านห้วยหยวกป่าโซ 01 พฤษภาคม 2559
3 เชียงราย เชียงแสน ศรีดอนมูล บ้านดอนสะโง๊ะ 01 พฤษภาคม 2559
4 เชียงราย เทิง ตับเต่า บ้านร่มโพธิ์ไทย ส.บ้านร่มโพธิ์ทอง 01 พฤษภาคม 2559
5 เชียงราย พาน ป่าหุ่ง ริมวัง ๑ 01 พฤษภาคม 2559
6 เชียงราย พาน สันมะเค็ด บ้านกล้วย 01 พฤษภาคม 2559
7 เชียงราย เมืองเชียงราย ดอยลาน บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 01 พฤษภาคม 2559
8 เชียงราย เมืองเชียงราย ห้วยชมภู บ้านกกน้อยวิทยา 01 พฤษภาคม 2559
9 เชียงราย เมืองเชียงราย ห้วยชมภู บ้านผาลั้ง 01 พฤษภาคม 2559
10 เชียงราย แม่จัน ท่าข้าวเปลือก บ้านทับกุมารทอง 01 พฤษภาคม 2559
11 เชียงราย แม่สรวย วาวี ดอยเวียงวิทยา 01 พฤษภาคม 2559
12 เชียงราย แม่สรวย เจดีย์หลวง บ้านแม่ตาแมว 01 พฤษภาคม 2559
13 เชียงราย แม่สรวย ท่าก๊อ บ้านปางหก 01 พฤษภาคม 2559
14 เชียงราย แม่สรวย ท่าก๊อ บ้านปางหลวง 01 พฤษภาคม 2559
15 เชียงราย แม่สรวย ป่าแดด บ้านห้วยมะแกง 01 พฤษภาคม 2559
16 เชียงราย แม่สรวย แม่พริก บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 01 พฤษภาคม 2559
17 เชียงราย แม่สรวย แม่สรวย บ้านหนองผำ 01 พฤษภาคม 2559
18 เชียงราย แม่สรวย วาวี บ้านมังกาล่า 01 พฤษภาคม 2559
19 เชียงราย แม่สรวย วาวี บ้านแม่โมงเย้า 01 พฤษภาคม 2559
20 เชียงราย แม่สาย ศรีเมืองชุม บ้านสันโค้ง 01 พฤษภาคม 2559
21 เชียงราย เวียงชัย ดอนศิลา บ้านดอยงาม 01 พฤษภาคม 2559
22 เชียงราย เวียงชัย เวียงเหนือ บ้านค่ายเจริญ 01 พฤษภาคม 2559
23 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง ป่าซาง บ้านห้วยห้างป่าสา 01 พฤษภาคม 2559
24 เชียงราย เวียงป่าเป้า บ้านโป่ง บ้านห้วยหินลาดใน 01 พฤษภาคม 2559
25 เชียงราย เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ บ้านปางมะกาดวิทยา 01 พฤษภาคม 2559
91 ชัยภูมิ บ้านแท่น บ้านเต่า บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 01 พฤษภาคม 2559
92 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ป่าแป๋ บ้านแม่ปุ๋น 01 พฤษภาคม 2559
93 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่ยวมน้อย บ้านแม่โกปี่ 01 พฤษภาคม 2559
94 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่ยวมน้อย บ้านแม่แจ๊ะ 01 พฤษภาคม 2559
95 แม่ฮ่องสอน สบเมย แม่สมแลบ บ้านแม่ตอละ 01 กรกฎาคม 2559
96 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้ำลอด บ้านเมืองแพม 01 พฤษภาคม 2559
97 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ถ้ำลอด บ้านห้วยแห้ง 01 พฤษภาคม 2559
98 ชัยภูมิ แก้งคร้อ หนองสังข์ บ้านก่าน 01 พฤษภาคม 2559
99 ระนอง สุขสำราญ กำพวน บ้านสุขสำราญ 01 พฤษภาคม 2559
100 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ปางมะผ้า บ้านยาป่าแหน 01 พฤษภาคม 2559
101 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า สบป่อง บ้านกึ้ดสามสิบ 01 พฤษภาคม 2559
102 แม่ฮ่องสอน ปาย โป่งสา บ้านขุนสาใน 01 พฤษภาคม 2559
103 แม่ฮ่องสอน ปาย เมืองแปง บ้านแกงหอม ส.บ้านม้ง 01 พฤษภาคม 2559
104 สงขลา หาดใหญ่ พะดง วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 01 พฤษภาคม 2559
105 แม่ฮ่องสอน ปาย แม่นาเติง บ้านดอยผีลู 01 พฤษภาคม 2559
106 ระนอง กระบุรี ลำเลียง บ้านสองแพรก 01 พฤษภาคม 2559
107 ชัยภูมิ คอนสาร ห้วยยาง บ้านป่าว่าน 01 พฤษภาคม 2559
108 ระนอง กระบุรี จ.ป.ร. บ้านรังแตน 01 พฤษภาคม 2559
109 แม่ฮ่องสอน เมืองฯ ห้วยโป่ง บ้านหนองเขียว 01 พฤษภาคม 2559
110 แม่ฮ่องสอน เมืองฯ ผาบ่อง บ้านน้ำส่อม 01 สิงหาคม 2559
111 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย บ้านป่าแก่ 01 พฤษภาคม 2559
112 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย บ้านแม่อมลาน 01 พฤษภาคม 2559
113 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่เหาะ บ้านแม่จ๊าง ส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย 01 พฤษภาคม 2559
114 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย บ้านขุนแม่ลา 01 พฤษภาคม 2559
115 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่โถ บ้านผาแดงหลวง 01 พฤษภาคม 2559
116 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่ยวม บ้านแม่กองคา 01 พฤษภาคม 2559
117 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่นาจาง บ้านหนองม่วน 01 พฤษภาคม 2559
118 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย บ้านพระบาทห้วยผึ้ง 01 พฤษภาคม 2559
119 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย ลุ่มน้ำวิทยา 01 พฤษภาคม 2559
120 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาหลวง บ้านห้วยกองเป๊าะ 01 พฤษภาคม 2559
121 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย สันติคีรี บ้านห้วยมะกอก 01 พฤษภาคม 2559
122 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ห้วยห้อม บ้านแม่และ 01 พฤษภาคม 2559
123 สงขลา หาดใหญ่ น้ำน้อย ชุมชนน้ำน้อย 01 พฤษภาคม 2559
124 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง บ้านกาศ บ้านขุนแม่ต้อบ 01 พฤษภาคม 2559
125 แม่ฮ่องสอน สบเมย สบเมย บ้านห้วยน้ำใส 01 สิงหาคม 2559
126 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ป่าแป๋ บ้านห้วยเดื่อ 01 สิงหาคม 2559
127 เชียงราย ดอยหลวง ปงน้อย อนุบาลดอยหลวง 01 พฤษภาคม 2559
128 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่คง บ้านจอซิเดอเหนือ 01 พฤษภาคม 2559
129 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่คง บ้านแม่ก๋อน 01 พฤษภาคม 2559
130 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่คง บ้านห้วยหมูพิทยา 01 สิงหาคม 2559
131 แม่ฮ่องสอน สบเมย กองก๋อย บ้านทะโลงเหนือ 01 สิงหาคม 2559
132 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ป่าแป๋ บ้านท่าตาฝั่ง 01 พฤษภาคม 2559
133 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่สะเรียง บ้านแม่สะเรียง 01 พฤษภาคม 2559
134 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่เหาะ บ้านดอยเลี่ยม 01 พฤษภาคม 2559
135 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่เหาะ บ้านห้วยปางผาง 01 พฤษภาคม 2559
136 แม่ฮ่องสอน สบเมย แม่สวด ล่องแพวิทยา ส.บ้านอุมโล๊ะ 01 สิงหาคม 2559
137 แม่ฮ่องสอน สบเมย แม่สามแลบ บ้านบุญเลอ 01 พฤษภาคม 2559
138 แม่ฮ่องสอน สบเมย แม่สามแลบ บ้านห้วยกระต่าย 01 กรกฎาคม 2559
139 แม่ฮ่องสอน สบเมย สบเมย บ้านดอยงาม 01 พฤษภาคม 2559
140 แม่ฮ่องสอน สบเมย สบเมย บ้านเวฬุวัน 01 พฤษภาคม 2559
141 แม่ฮ่องสอน สบเมย สบเมย บ้านแม่ลามา 01 พฤษภาคม 2559
142 แม่ฮ่องสอน สบเมย สบเมย บ้านห้วยกองมูล 01 พฤษภาคม 2559
143 แม่ฮ่องสอน สบเมย แม่สวด บ้านห้วยม่วง 01 พฤษภาคม 2559
166 กาฬสินธุ์ กมลาไสย ดงลิง โนนเมืองวิทยาคาร 01 พฤษภาคม 2559
167 กาฬสินธุ์ ยางตลาด ยางตลาด ผดุงราษฎร์วิทยา 01 พฤษภาคม 2559
168 กาฬสินธุ์ ยางตลาด หนองอิเฒ่า หลักด่านวิทยา 01 พฤษภาคม 2559
169 กาฬสินธุ์ สมเด็จ แซงบาดาล แซงบาดาลบ้านบากวิทยา 01 พฤษภาคม 2559
170 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 01 พฤษภาคม 2559
171 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 01 พฤษภาคม 2559
172 กาฬสินธุ์ สามชัย สำราญ บ้านท่างาม ส.บ้านดานเม็ก 01 พฤษภาคม 2559
173 กาฬสินธุ์ สามชัย สำราญใต้ เขื่อนภูมิพล 01 พฤษภาคม 2559
174 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก คำเหมือดแก้ว คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 01 พฤษภาคม 2559
175 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ทรายทอง โนนเตาไหหนองแก 01 พฤษภาคม 2559
176 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก หัวหิน หนองโนวิทยาคม 01 พฤษภาคม 2559
177 ขอนแก่น ชนบท โนนพะยอม ร่มเย็นประชาสรรค์ 01 พฤษภาคม 2559
178 ขอนแก่น ชนบท บ้านแท่น บ้านโนนแดงน้อย 01 พฤษภาคม 2559
179 ขอนแก่น ชนบท บ้านแท่น บ้านหันแฮด 01 พฤษภาคม 2559
180 ขอนแก่น ชนบท บ้านแท่น สระแก้วโคกกลาง 01 พฤษภาคม 2559
181 ขอนแก่น ชนบท ศรีบุญเรือง บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง 01 พฤษภาคม 2559
182 ขอนแก่น ชนบท ห้วยแก บ้านทุ่มห้วย 01 พฤษภาคม 2559
183 ขอนแก่น ซำสูง บ้านโนน บ้านโคกใหม่นายม ส.บ้านดงซำ 01 พฤษภาคม 2559
185 ขอนแก่น แวงน้อย ท่าวัด ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) 01 พฤษภาคม 2559
186 ขอนแก่น หนองสองห้อง สำโรง บ้านหินลาดนาดี 01 พฤษภาคม 2559
187 ขอนแก่น หนองเรือ บ้านกง บ้านกง(ประชานุกูล) 01 พฤษภาคม 2559
188 ชัยภูมิ แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม บ้านโคกงาม 01 พฤษภาคม 2559
189 ชัยภูมิ บ้านแท่น สระพัง บ้านนายม 01 พฤษภาคม 2559
193 นครราชสีมา ขามทะเลสอ บึงอ้อ บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 01 พฤษภาคม 2559
194 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ พระพุทธ ภูทองวิทยา 01 พฤษภาคม 2559
195 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ พระพุทธ บ้านด่านพัฒนา 01 พฤษภาคม 2559
196 นครราชสีมา เมืองยาง เมืองยาง บ้านนางโทพัฒนา 01 พฤษภาคม 2559
197 นครราชสีมา ห้วยแถลง หลุ่งตะเคียน บ้านตะแกรง 01 พฤษภาคม 2559
198 นครราชสีมา ห้วยแถลง ห้วยแคน บ้านหนองม่วง 01 พฤษภาคม 2559
199 บุรีรัมย์ คูเมือง ตูมใหญ่ วัดบ้านสำราญราษฎร์ 01 พฤษภาคม 2559
200 บุรีรัมย์ ชำนิ ช่อผกา บ้านหัวสะพาน 01 พฤษภาคม 2559
201 บุรีรัมย์ ชำนิ ชำนิ บ้านโคกสะอาด 01 พฤษภาคม 2559
202 บุรีรัมย์ บ้านกรวด บ้านกรวด บ้านยาง 01 พฤษภาคม 2559
203 บุรีรัมย์ บ้านกรวด ปราสาท นิคมพัฒนาสายตรี2 01 พฤษภาคม 2559
204 บุรีรัมย์ บ้านกรวด ปราสาท บ้านปราสาททอง 01 พฤษภาคม 2559
205 บุรีรัมย์ ประโคนชัย ไพศาล บ้านบ่อดิน 01 พฤษภาคม 2559
206 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย จันดุม วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 01 พฤษภาคม 2559
207 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย สำโรง บ้านเสม็ด 01 พฤษภาคม 2559
208 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ สะแกซำ บ้านสารภี 01 พฤษภาคม 2559
209 บุรีรัมย์ สตึก เมืองแก บ้านหนองดุม 01 พฤษภาคม 2559
210 บุรีรัมย์ สตึก ร่อนทอง บ้านจะหลวย 01 พฤษภาคม 2559
213 ยโสธร ค้อวัง กุดน้ำใส บ้านติ้ว 01 พฤษภาคม 2559
214 ยโสธร ค้อวัง ค้อวัง บ้านผิผ่วน 01 พฤษภาคม 2559
215 ยโสธร ค้อวัง ค้อวัง วัดบ้านเปาะ 01 พฤษภาคม 2559
216 ยโสธร ค้อวัง น้ำอ้อม บ้านโพนแบง 01 พฤษภาคม 2559
217 ยโสธร ค้อวัง น้ำอ้อม บ้านจานทุ่ง 01 พฤษภาคม 2559
218 ยโสธร ค้อวัง น้ำอ้อม บ้านน้ำอ้อม 01 พฤษภาคม 2559
219 ยโสธร ค้อวัง น้ำอ้อม บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 01 พฤษภาคม 2559
220 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว ย่อ บ้านสว่างดอนคู่ 01 พฤษภาคม 2559
221 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว กุดกุง บ้านทรายงาม 01 พฤษภาคม 2559
222 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว กู่จาน บ้านหนองเสียว 01 พฤษภาคม 2559
223 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว กู่จาน บ้านนาเวียงคำศิริ 01 พฤษภาคม 2559
224 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว ดงเจริญ บ้านดงเจริญ 01 พฤษภาคม 2559
225 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว นาแก บ้านปลาอีด 01 พฤษภาคม 2559
226 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว นาคำ บ้านนาห่อม 01 พฤษภาคม 2559
227 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว นาคำ บ้านหัวขัว 01 พฤษภาคม 2559
228 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว โพนทัน บ้านน้ำเกลี้ยง 01 พฤษภาคม 2559
229 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว เหล่าไฮ บ้านเหล่าหุ่ง 01 พฤษภาคม 2559
230 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว เหล่าไฮ บ้านกุดเป่ง 01 พฤษภาคม 2559
231 ยโสธร มหาชนะชัย คูเมือง บ้านคูเมือง 01 พฤษภาคม 2559
232 ยโสธร มหาชนะชัย คูเมือง บ้านพลไว 01 พฤษภาคม 2559
233 ยโสธร มหาชนะชัย คูเมือง บ้านสำโรง 01 พฤษภาคม 2559
234 ยโสธร มหาชนะชัย คูเมือง บ้านขาม 01 พฤษภาคม 2559
235 ยโสธร มหาชนะชัย บากเรือ บ้านปอแดงโคกสะอาด 01 พฤษภาคม 2559
236 ยโสธร มหาชนะชัย บากเรือ บ้านท่าช้าง 01 พฤษภาคม 2559
237 ยโสธร มหาชนะชัย บึงแก บ้านยางน้อย 01 พฤษภาคม 2559
238 ยโสธร มหาชนะชัย บึงแก บ้านยางเครือ 01 พฤษภาคม 2559
239 ยโสธร มหาชนะชัย ผือฮี บ้านโนนกอย 01 พฤษภาคม 2559
240 ยโสธร มหาชนะชัย ผือฮี บ้านเวินชัย (คุรุราษฏร์บำรุง) 01 พฤษภาคม 2559
241 ยโสธร มหาชนะชัย ผือฮี บ้านเปือย 01 พฤษภาคม 2559
242 ยโสธร มหาชนะชัย พระเสาร์ บ้านแดงประชาสรรค์ 01 พฤษภาคม 2559
243 ยโสธร มหาชนะชัย ม่วง บ้านท่าสมอ 01 พฤษภาคม 2559
244 ยโสธร มหาชนะชัย ม่วง บ้านหนามแท่ง 01 พฤษภาคม 2559
245 ยโสธร มหาชนะชัย ม่วง บ้านเหมือดขาว 01 พฤษภาคม 2559
246 ยโสธร มหาชนะชัย สงยาง บ้านซำ 01 พฤษภาคม 2559
247 ยโสธร เมืองยโสธร ขั้นไดใหญ่ บ้านขั้นไดใหญ่ 01 พฤษภาคม 2559
248 ยโสธร เมืองยโสธร ค้อเหนือ บ้านแจ้งน้อย 01 พฤษภาคม 2559
249 ยโสธร เมืองยโสธร เดิด บ้านนาคำ 01 พฤษภาคม 2559
250 ยโสธร เมืองยโสธร สิงห์ บ้านหนองไร่ 01 พฤษภาคม 2559
251 ยโสธร เมืองยโสธร ทุ่งนางโอก บ้านหนองเป้า 01 พฤษภาคม 2559
252 ยโสธร เมืองยโสธร หนองเป็ด บ้านโต่งโต้น 01 พฤษภาคม 2559
253 ยโสธร เมืองยโสธร หนองเป็ด บ้านโนนค้อ 01 พฤษภาคม 2559
254 ยโสธร เมืองยโสธร หนองเรือ บ้านหนองสรวง 01 พฤษภาคม 2559
255 ยโสธร เมืองยโสธร หนองหิน บ้านหนองบกโนนสวาท 01 พฤษภาคม 2559
256 ยโสธร เมืองยโสธร หนองเป็ด บ้านหนองเป็ด 01 พฤษภาคม 2559
257 ยโสธร เลิงนกทา กุดแห่ บ้านนาโพธ์อ่างสร้างหิน 01 พฤษภาคม 2559
258 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชย ซับสมบูรณ์ บ้านนาตับเต่า 01 พฤษภาคม 2559
259 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี นิเวศน์ ธวัชบุรีวิทยาคม 01 พฤษภาคม 2559
260 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ราชธานี บ้านอีหมุน 01 พฤษภาคม 2559
261 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด โนนตาล บ้านหัวโนนตาล 01 พฤษภาคม 2559
262 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง กกกุง บ้านหัวนา 01 พฤษภาคม 2559
263 ร้อยเอ็ด โพนทราย โพนทราย บ้านโพนทราย 01 พฤษภาคม 2559
264 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทุ่งหลวง บ้านคูดินทราย 01 พฤษภาคม 2559
265 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ดงครั่งน้อย ทุ่งกุลาประชารัฐ 01 พฤษภาคม 2559
266 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทุ่งกุลา บ้านสาหร่าย 01 สิงหาคม 2559
267 ร้อยเอ็ด หนองฮี เด่นราษฏร์ บ้านกอกแก้ว 01 พฤษภาคม 2559
268 เลย ท่าลี่ ท่าลี่ บ้านยาง 01 พฤษภาคม 2559
269 เลย ผาขาว โนนปอแดง บ้านซำไคร้ 01 พฤษภาคม 2559
270 เลย ภูหลวง หนองคัน บ้านอุ่ม 01 พฤษภาคม 2559
271 เลย วังสะพุง ผาน้อย บ้านโคกมน 01 พฤษภาคม 2559
272 เลย วังสะพุง ทรายขาว วังทรายขาววิทยา 01 พฤษภาคม 2559
273 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ น้ำอ้อม บ้านขนา 01 พฤษภาคม 2559
274 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ พิงพวย บ้านหนองสังข์ 01 พฤษภาคม 2559
275 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ภูฝ้าย บ้านหนองจิก 01 พฤษภาคม 2559
276 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ หนองแก้ว บ้าหนองแก้ว (ราษฎร์ผดุงวิทยา) 01 สิงหาคม 2559
277 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ สะเดาใหญ่ บ้านสะเดาใหญ่ 01 พฤษภาคม 2559
278 ศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง คูบ บ้านคูบ 01 พฤษภาคม 2559
279 ศรีสะเกษ ปรางค์ภู่ ตูม บ้านตูม 01 พฤษภาคม 2559
280 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ ไพรพัฒนา บ้านแซรไปร 01 พฤษภาคม 2559
281 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก บ้านหนองสาดโนนเจริญ 01 พฤษภาคม 2559
282 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย กุดเมืองฮาม บ้านยางเครือ 01 สิงหาคม 2559
283 ศรีสะเกษ วังหิน ธาตุ บ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) 01 พฤษภาคม 2559
284 ศรีสะเกษ วังหิน บ่อแก้ว บ้านสร้างสะแบง 01 สิงหาคม 2559
310 หนองบัวลำภู นากลาง โนนเมือง ซำขอนแก่นวิทย์ 01 พฤษภาคม 2559
311 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู ป่าไม้งาม บ้านนุ่งบก 01 พฤษภาคม 2559
312 หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง บ้านหนองบัวน้อย 01 พฤษภาคม 2559
322 จันทบุรี ขลุง บางชัน วัดเกาะจิก 01 พฤษภาคม 2559
323 ชัยภูมิ ภูเขียว โอโล บ้านห้วยพลวง 01 พฤษภาคม 2559
324 จันทบุรี สอยดาว สะตอน สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 01 พฤษภาคม 2559
325 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ โคกไทย วัดหนองเกตุ 01 พฤษภาคม 2559
326 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ หนองโพรง วัดใหม่ปราชุมชนมิตรภาพที่ 76 01 พฤษภาคม 2559
327 ระยอง เมืองฯ บ้านแลง บ้านตะเกราทอง 01 พฤษภาคม 2559
328 ระยอง ปลวกแดง ตาสิทธิ์ บ้านหนองบอน 01 พฤษภาคม 2559
329 ระยอง ปลวกแดง หนองไร่ บ้านเขาคลองซอง 01 พฤษภาคม 2559
330 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ เขาสามสิบ บ้านคลองสิบสาม 01 พฤษภาคม 2559
332 สระแก้ว คลองหาด คลองหาด บ้านเขาดิน 01 พฤษภาคม 2559
333 สระแก้ว คลองหาด ซับมะกรูด บ้านวังวน 01 พฤษภาคม 2559
334 สระแก้ว ตาพระยา ทัพไทย บ้านโคกปราสาท 01 พฤษภาคม 2559
335 สระแก้ว เมืองฯ บ้านแก้ง เขาสิงโต 01 พฤษภาคม 2559
336 สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ บ้านพรสวรรค์ 01 พฤษภาคม 2559
348 ตาก ท่าสองยาง แม่ต้าน บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 01 พฤษภาคม 2559
349 ตาก ท่าสองยาง แม่ต้าน บ้านแม่โพ 01 พฤษภาคม 2559
350 ตาก ท่าสองยาง แม่วะหลวง บ้านแม่วะหลวง 01 สิงหาคม 2559
351 ตาก เมืองตาก วังหิน บ้านน้ำด้วน 01 พฤษภาคม 2559
352 ตาก แม่กุ แม่ บ้านปูเต้อ ส.บ้านหนองน้ำเขียว 01 พฤษภาคม 2559
353 ตาก แม่สอด มหาวัน บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 01 พฤษภาคม 2559
354 ตาก แม่ระมาด แม่จะเรา บ้านห้วยบง 01 พฤษภาคม 2559
355 ตาก แม่สอด ด่านแม่ละเมา บ้านปางส้าน 01 พฤษภาคม 2559
356 ตาก แม่สอด ด่านแม่ละเมา บ้านธงชัย 01 สิงหาคม 2559
357 ตาก แม่สอด พะวอ ญาณวิศิษฎ์ 01 สิงหาคม 2559
358 ตาก สามเงา บ้านนา บ้านโสมง 01 สิงหาคม 2559
359 ตาก สามเงา สามเงา อนุบาลบ้านท่าปุย 01 สิงหาคม 2559
360 ตาก พบพระ ช่องแคบ รวมไทยพัฒนา 6 01 สิงหาคม 2559
371 ราชบุรี ปากท่อ ยางหัก บ้านหินสี ส.บ้านลานคา 01 พฤษภาคม 2559
398 พิษณุโลก นครไทย นาบัว ภูขัดรวมไทยพัฒนา 01 พฤษภาคม 2559
399 พิษณุโลก เนินมะปราง เนินมะปราง บ้านหนองขอนประชาสรรค์ 01 พฤษภาคม 2559
400 พิษณุโลก เนินมะปราง บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก บ้านหนองไม้ยางดำ 01 พฤษภาคม 2559
401 พิษณุโลก เนินมะปราง บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 01 พฤษภาคม 2559
418 ลพบุรี โคกสำโรง วังขอนขว้าง วัดดงแก้ว 01 พฤษภาคม 2559
419 ลพบุรี สระโบสถ์ นิยมชัย บ้านด่านจันทร์ 01 พฤษภาคม 2559
420 สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง วัดบัวโรย 01 พฤษภาคม 2559
421 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว เกษตรพัฒนา บ้านคลองตัน 01 พฤษภาคม 2559
422 สระบุรี แก่งคอย ท่ามะปราง วัดโป่งมงคล 01 พฤษภาคม 2559
430 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สระแก้ว บ้านหลักเมตร 01 พฤษภาคม 2559
483 ระนอง เมืองระนอง เกาะพยาม บ้านเกาะพยาม 01 พฤษภาคม 2559
484 ระนอง เมืองฯ ปากน้ำ บ้านเกาะสินไห 01 พฤษภาคม 2559
485 สงขลา เทพา สะกอม บ้านเขาน้อย 01 พฤษภาคม 2559
486 สงขลา สะบ้าย้อย เขาแดง มหิดล 01 พฤษภาคม 2559
487 สงขลา นาทวี คลองทราย บ้านโต้นนท์ 01 พฤษภาคม 2559
488 สงขลา จะนะ บ้านา บ้านน้ำเค็ม 01 พฤษภาคม 2559
489 สงขลา นาทวี สะท้อน บ้านป็อง 01 พฤษภาคม 2559
490 สงขลา จะนะ คลองเปียะ วัดช่องเขา 01 พฤษภาคม 2559
491 สงขลา เทพา ลำไพล บ้านท่าไทร 01 พฤษภาคม 2559
492 สงขลา สทิงพระ จะทิ้งพระ ในเมือง 01 พฤษภาคม 2559
493 สงขลา สทิงพระ ชุมพล วัดนางเหล้า 01 พฤษภาคม 2559
494 สงขลา เทพา กรงอิตำ บ้านกรงอิตำ 01 พฤษภาคม 2559
495 สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง บ้านหน้าควนลัง 01 พฤษภาคม 2559
508 เชียงราย เชียงแสน โยนก บ้านสันธาตุ 01 พฤษภาคม 2559
509 เชียงราย พาน แม่อ้อ บ้านแม่อ้อนอก 01 พฤษภาคม 2559
510 เชียงราย แม่สาย เวียงพางคำ เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5 01 พฤษภาคม 2559
511 เชียงราย เวียงชัย เวียงเหนือ เวียงชัยพิทยา 01 พฤษภาคม 2559
512 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ป่าแป๋ บ้านแม่อุมป๊อก 01 พฤษภาคม 2559
513 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง หนองหิน หนองหินใหญ่วิทยา 01 พฤษภาคม 2559
514 สงขลา นาทวี นาหมอศรี วัดนาหมอศรี 01 พฤษภาคม 2559