sextoysbuzz nvid pornolli filmics homemadeporntape pornobrothers xxxteenpornvideo สืบค้นข้อมูล USO BY CAT

Tracking

กำหนดการจ่ายเงินค่าสนับสนุนศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ภายในเดือน พฤษภาคม 2559 จากกำหนดการจ่ายเงินเดิมคือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นั้น จะถูกเลื่อนไปจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 แทน ในการนี้ทาง CAT จึงขออภัยในความไม่สะดวกและความล่าช้าดังกล่าวนี้ด้วย

ตามที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม) ได้ดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ตามแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๕๓ โดยส่งมอบศูนย์อินเทอร์เน็ตพร้อมด้วยครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียนนั้น บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอเรียนว่า การดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ๒๕๕๓ ระยะเวลา ๓ ปี ใกล้จะครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการให้บริการดังกล่าวแล้ว ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ โปรดตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า หากประสงค์ที่จะส่งซ่อม ขอให้รีบดำเนินการก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน สำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ต เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการแล้ว หากโรงเรียนมีความประสงค์จะใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่อไป บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอเสนอการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่โรงเรียน ดังอัตราค่าใช้บริการ C internet รายการส่งเสริมการขายปัจจุบัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณที่ใช้บริการของ บมจ. กสท โทรคมนาคม มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ในการนี้ศูนย์อินเตอร์เน็ตโรงเรียนสามารถตรวจสอบระยะเวลาสิ้นสุดโครงการดังกล่าวโดยคลิกที่ การแจ้งหมดโครงการ

ตามที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม) ได้ดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ตามแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๕๓ โดยส่งมอบศูนย์อินเทอร์เน็ตพร้อมด้วยครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียนนั้น บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอเรียนว่า การดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ๒๕๕๓ ระยะเวลา ๓ ปี ใกล้จะครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการให้บริการดังกล่าวแล้ว ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ โปรดตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า หากประสงค์ที่จะส่งซ่อม ขอให้รีบดำเนินการก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน สำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ต เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการแล้ว หากโรงเรียนมีความประสงค์จะใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่อไป บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอเสนอการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่โรงเรียน ดังอัตราค่าใช้บริการ C internet รายการส่งเสริมการขายปัจจุบัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณที่ใช้บริการของ บมจ. กสท โทรคมนาคม มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ในการนี้ศูนย์อินเตอร์เน็ตโรงเรียนสามารถตรวจสอบระยะเวลาสิ้นสุดโครงการดังกล่าวโดยคลิกที่ การแจ้งหมดโครงการ