free xxx videos tube porn sex880.com free porn xxx video free porn videos free mobile porn video porn tube movie สืบค้นข้อมูล USO BY CAT

Tracking

กำหนดการจ่ายเงินค่าสนับสนุนศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ภายในเดือน พฤษภาคม 2559 จากกำหนดการจ่ายเงินเดิมคือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นั้น จะถูกเลื่อนไปจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 แทน ในการนี้ทาง CAT จึงขออภัยในความไม่สะดวกและความล่าช้าดังกล่าวนี้ด้วย

ตามที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม) ได้ดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ตามแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๕๓ โดยส่งมอบศูนย์อินเทอร์เน็ตพร้อมด้วยครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียนนั้น บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอเรียนว่า การดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ๒๕๕๓ ระยะเวลา ๓ ปี ใกล้จะครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการให้บริการดังกล่าวแล้ว ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ โปรดตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า หากประสงค์ที่จะส่งซ่อม ขอให้รีบดำเนินการก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน สำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ต เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการแล้ว หากโรงเรียนมีความประสงค์จะใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่อไป บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอเสนอการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่โรงเรียน ดังอัตราค่าใช้บริการ C internet รายการส่งเสริมการขายปัจจุบัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณที่ใช้บริการของ บมจ. กสท โทรคมนาคม มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ในการนี้ศูนย์อินเตอร์เน็ตโรงเรียนสามารถตรวจสอบระยะเวลาสิ้นสุดโครงการดังกล่าวโดยคลิกที่ การแจ้งหมดโครงการ

ตามที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม) ได้ดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ตามแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๕๓ โดยส่งมอบศูนย์อินเทอร์เน็ตพร้อมด้วยครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียนนั้น บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอเรียนว่า การดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ๒๕๕๓ ระยะเวลา ๓ ปี ใกล้จะครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการให้บริการดังกล่าวแล้ว ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ โปรดตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า หากประสงค์ที่จะส่งซ่อม ขอให้รีบดำเนินการก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน สำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ต เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการแล้ว หากโรงเรียนมีความประสงค์จะใช้บริการอินเทอร์เน็ตต่อไป บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอเสนอการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่โรงเรียน ดังอัตราค่าใช้บริการ C internet รายการส่งเสริมการขายปัจจุบัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณที่ใช้บริการของ บมจ. กสท โทรคมนาคม มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ในการนี้ศูนย์อินเตอร์เน็ตโรงเรียนสามารถตรวจสอบระยะเวลาสิ้นสุดโครงการดังกล่าวโดยคลิกที่ การแจ้งหมดโครงการ