ศูนย์รับแจ้งเหตุเสียโครงการศูนย์ USO NET ยินดีต้อนรับ

CAT ได้ดำเนินการจัดทำระบบ USC ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การรับแจ้งเหตุเสียโครงการศูนย์ USO NET มีความสะดวก มีประสิทธิภาพ และสามารถติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานซ่อมได้อย่างมีประสิทธิผล

โดยสมาชิกผู้ดูแลศูนย์ USO NET สามารถลงทะเบียนและติดตามความคืบหน้าของงานแจ้งเหตุเสียได้จากหน้าเว็บแบบออนไลน์ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ ขอให้ท่านกรุณาติดตามสถานะของงานโดยอาจมีเจ้าหน้าที่ประสานงานผ่านหมายเลขแจ้งงาน ที่ท่านได้แจ้งเข้าในระบบนี้ไว้แล้ว และขอให้ท่านตรวจเช็คความก้าวหน้าจากระบบ หรืออีเมล์ต่อไปด้วย


ศูนย์รับแจ้งเหตุเสีย

โทร.

02 026 3246*หมายเหตุ
เนื่องจากผู้รับจ้างของ CAT อยู่ระหว่างย้ายที่ทำการ ดังนั้นการให้บริการสำหรับเบอร์ 1 จะใช้งานได้ชั่วคราว จนกว่าการย้ายที่ทำการจะเสร็จสิ้น และจะเปลี่ยนมาใช้เบอร์ 2 เป็นการถาวรต่อไป- เพื่อการแสดงผลอย่างถูกต้องให้ใช้เบราเซอร์ Chrome เท่านั้น

FB: USObyCAT
Website: http://uso.cattelecom.com