Overview
Number of Categories: 2

ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โปรดให้ข้อมูลพื้นฐานการให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยเมื่อท่านรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้จัดส่งข้อมูลมาที่อีเมล์ nattaphon.s@cattelecom.com เพื่อจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลในการทำงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

folder.png แจ้ง PM
Files: 0