เกี่ยวกับเรา

ปัจจุบันในยุคข้อมูลข่าวสาร การได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนไทยเป็นตัวแปรสำคัญอย่างมากที่จะสร้างความแตกต่างทั้งในเรื่องของรายได้ สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา ด้วยเหตุที่บริการทางการสื่อสารส่วนใหญ่กระจุกตัวในเขตเมือง ทิ้งให้ผู้คนและชุมชนอีกมากมายที่ห่างไกลออกไป ยังขาดแคลนการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน จึงนับเป็นอุปสรรคสำคัญที่ภาครัฐไม่อาจมองข้าม

หนึ่งในความพยายามยุคแรก คือการออกข้อกำหนดการจัดให้มีบริหารโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Services Obligation; USO) ที่เรียกโดยย่อว่า "USO" มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงให้ชาวชนบทห่างไกลได้มีโอกาศเข้าถึงบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการติดต่อสื่อสาร

ด้วยความไว้วางในจากภาครัฐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ในฐานะของหน่วยงานที่ให้บริการโครงข่ายสื่อสารที่เชื่อมโยงครอบคลุมทั่วประเทศและทั่วโลก ประกอบด้วยระบบสื่อสารผ่านเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศและในประเทศ เครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม และเครือข่ายสื่อสารไร้สาย ได้ขับเคลื่่อนภารกิจเติมเต็มโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล โดยดำเนินภารกิจ USO มาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน