แผนการส่งมอบสินทรัพย์โครงการศูนย์ USO NET

โดยที่ CAT ได้ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ USO NET ตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. จำนวน 161 แห่ง สำหรับแผนงาน USO 53 (เพิ่มเติม) และได้ติดตั้งศูนย์ ฯ ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาสำนักงาน กสทช. กำหนดให้มีการเปิดศูนย์ USO NET อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ในการนี้ CAT จะดำเนินส่งมอบสินทรัพย์ให้แก่ศูนย์ USO NET ที่อยู่ในความดูแลของ CAT ตามกำหนดการณ์ต่อไป

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยทีมงานจะปรับปรุงแผนการเดินทางให้เป็นปัจจุบันต่อไป