รายชื่อหน่วยงานผู้รับมอบที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง

และเพื่อสังคม (ศูนย์ USO NET) ของ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) จานวน 161 แห่ง

ลำดับ ประกาศ กสทช. รายชื่อพื้นที่เป้าหมาย ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 โรงเรียนบ้านลิกี เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
2 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
3 มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์  ลาดหญ้า เมือง กาญจนบุรี
4 โรงเรียนวัดเขารักษ์ คลองแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
5 เทศบาลตำบลสลกบาตร สลกบาตร ขาณุวรลักษณ์บุรี กำแพงเพชร
6 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น ในเมือง เมือง ขอนแก่น
7 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม พวา แก่งหางแมว จันทบุรี
9 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา อ่างคีรี มะขาม จันทบุรี
10 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน เกาะขวาง เมือง จันทบุรี
11 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
12 โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา พัทยา พัทยา ชลบุรี
13 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ บ้านสวน เมือง ชลบุรี
14 วัดหนองเดิ่น (ติดตั้งร้านค้าชุมชนในหมู่บ้าน) หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
15 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร
16 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร
17 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฏร์ ละแม ละแม ชุมพร
18 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร ละแม ละแม ชุมพร
19 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี ครน สวี ชุมพร
20 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง นาขา หลังสวน ชุมพร
21 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา ริมโขง เชียงของ เชียงราย
22 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสมถวิล จินตมัย