รายชื่อหน่วยงานผู้รับมอบที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง

และเพื่อสังคม (ศูนย์ USO NET) ของ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) จานวน 161 แห่ง

ลำดับ ประกาศ กสทช. รายชื่อพื้นที่เป้าหมาย ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 โรงเรียนบ้านลิกี เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
2 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
3 มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์  ลาดหญ้า เมือง กาญจนบุรี
4 โรงเรียนวัดเขารักษ์ คลองแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
5 เทศบาลตำบลสลกบาตร สลกบาตร ขาณุวรลักษณ์บุรี กำแพงเพชร
6 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น ในเมือง เมือง ขอนแก่น
7 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม พวา แก่งหางแมว จันทบุรี
9 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา อ่างคีรี มะขาม จันทบุรี
10 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน เกาะขวาง เมือง จันทบุรี
11 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
12 โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา พัทยา พัทยา ชลบุรี
13 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ บ้านสวน เมือง ชลบุรี
14 วัดหนองเดิ่น (ติดตั้งร้านค้าชุมชนในหมู่บ้าน) หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
15 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร
16 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร
17 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฏร์ ละแม ละแม ชุมพร
18 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร ละแม ละแม ชุมพร
19 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี ครน สวี ชุมพร
20 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง นาขา หลังสวน ชุมพร
21 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา ริมโขง เชียงของ เชียงราย
22 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสมถวิล จินตมัย ปอ เวียงแก่น เชียงราย
23 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ ปิยะอุย ปอ เวียงแก่น เชียงราย
24 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม ปอ เวียงแก่น เชียงราย
25 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
26 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
27 โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
28 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
29 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
30 โรงเรียนบ้านทัพ   บ้านทัพ แม่แจ่ม เชียงใหม่
31 โรงเรียนบ้านจันทร์  บ้านจันทร์ กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่
32 โรงเรียนชุมชนพร้าวหนุ่ม  ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
33 โรงเรียนบ้านโคกยาง  โคกยาง กันตัง ตรัง
34 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
35 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
36 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี โมโกร อุ้มผาง ตาก
37 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม
38 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม
39 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ  ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม
40 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 ดอนเตย นาทม นครพนม
41 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี นาทม นาทม นครพนม
42 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง นาเข บ้านแพง นครพนม
43 โรงเรียนบ้านนากระแต้  หนองแวง บ้านแพง นครพนม
44 องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ  นามะเขือ ปลาปาก นครพนม
45 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ นาใน โพนสวรรค์ นครพนม
46 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คอนราด เฮงเค็ล นาใน โพนสวรรค์ นครพนม
47 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย  นาราชควาย เมือง นครพนม
48 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
49 โรงเรียนบ้านน้ำโฉ  ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
50 โรงเรียนวัดควนเถียะ นาหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
51 โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
52 องค์การบริหารส่วนตำบล รามแก้ว  รามแก้ว หัวไทร นครศรีธรรมราช
53 เทศบาลตำบลบางประมุง บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
54 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
55 เทศบาลตำบลอุดมธัญญา อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
56 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
57 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง นาสวรรค์ เมือง บึงกาฬ
58 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ โป่งเปือย เมือง บึงกาฬ
59 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ วิศิษฐ์ เมือง บึงกาฬ
60 โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์
61 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์
62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
63 โรงเรียนจารุศรบำรุง  คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
64 โรงเรียนคลองพระอุดม  คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
65 โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
66 องค์การบริหารส่วนตำบล รางจระเข้ รางจระเข้ เสนา พระนครศรีอยุธยา
67 โรงเรียนบ้านปิน บ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา
68 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
69 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ท่าวังทอง เมือง พะเยา
70 โรงเรียนบ้านแม่กา แม่กา เมือง พะเยา
71 โรงเรียนบ้านสันจกปก ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา
72 โรงเรียนวัดเขาวงก์  กงหรา กงหรา พัทลุง
73 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง
74 โรงเรียนบ้านขัน  ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง
75 เครือข่ายสินธุ์แพรทอง  ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง
76 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ ป่ามะคาบ เมือง พิจิตร
77 สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด บ้านบุ้ง เมือง  พิจิตร
78 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ เพชรบุรี
79 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี
80 องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
81 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
82 โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
83 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต
84 โรงเรียนบ้านโสกกาว  เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม
85 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง  หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม
86 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด  เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
87 โรงเรียนบ้านเลิงใต้  เลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
88 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน  วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
89 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
90 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ปางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน
91 โรงเรียนบ้านนาเวียง นาเวียง ทรายมูล ยโสธร
92 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร
93 โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) พระเจ้า เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
94 โรงเรียนชุมชนบ้านสะอาด ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด
95 กองพันทหารม้าที่ 21 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
96 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง  นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
97 โรงเรียนบ้านทรายแดง ทรายแดง เมือง ระนอง
98 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน  บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี
99 กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ดอนตะโก เมือง ราชบุรี
100 โรงเรียนวัดเวียงทุน(นิลศรีวิทยา)  เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี
101 โรงเรียนบ้านพุบอนบน บ้านคา บ้านคา ราชบุรี
102 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ เกาะพลับพลา เมือง ราชบุรี
103 โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า  ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
104 โรงเรียนบ้านลำสนธิ ลำสนธิ ลำสนธิ ลพบุรี
105 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี
106 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จประศรีนครินทราบรมราชชนนนี พระบาท เมือง ลำปาง
107 โรงเรียนบ้านดอยคำ ทาอากาศ แม่ทา ลำพูน
108 ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกรียติ 72 พรรษ บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ต้นธง เมือง ลำพูน
109 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย
110 โรงเรียนบ้านนาเจียง โคกงาม ด่านซ้าย เลย
111 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง นาดี ด่านซ้าย เลย
112 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ แสงภา นาแห้ว เลย
113 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ฮิลมาร์ พาเบิล เชียงกลม ปากชม เลย
114 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย
115 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ เลย
116 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน  สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
117 โรงเรียนบ้านหว้า  กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
118 องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม  ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
119 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค๊อกนิสไทยฯ แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
120 ค่ายพระปกเกล้าฯ (กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5) เขารูปช้าง เมือง สงขลา
121 โรงเรียนบ้านบ่อตรุ บ่อตรุ ระโนด สงขลา
122 โรงเรียนวัดกลาง กระดังงา สทิงพระ สงขลา
123 โรงเรียนวัดท่าแซ คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา
124 โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
125 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
126 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลปูยู ปูยู เมือง สตูล
127 โรงเรียนบ้านปากบาง ละงู ละงู สตูล
128 โรงเรียนกุศลวิทยา บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
129 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว
130 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังศรีทอง วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
131 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว
132 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี ทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว
133 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1  ป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว
134 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว
135 องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี
136 โรงเรียนวัดเตย พระงาม พรหมบุรี สิงห์บุรี
137 โรงเรียนวัดน้อย งิ้วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
138 โรงเรียนบ้านบุ่งสัก บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
139 โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) บ้านกุ่ม สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
140 เทศบาลตำบลเขาพระ เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
141 เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
142 องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
143 เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา โพธิ์พระยา เมือง สุพรรณบุรี
144 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สนามชัย เมือง สุพรรณบุรี
145 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี
146 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
147 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์
148 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน อาโพน บัวเชด สุรินทร์
149 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์2 ปรือ ปราสาท สุรินทร์
150 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์
151 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม ตาตุม สังขะ สุรินทร์
152 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว เทพรักษา สังขะ สุรินทร์
153 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลโนนเมือง โนนเมือง โนนสัง หนองบัวลำภู
154 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา  นาคำไฮ เมือง หนองบัวลำภู
155 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลยางหล่อ  ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
156 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
157 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี นิคมสงเคราะห์ เมือง อุดรธานี
158 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี
159 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ โคมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี
160 โรงเรียนบ้านหนองแก  แจระแม เมือง อุบลราชธานี
161 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี