การดูแล การรับประกัน และการบำรุงรักษา ศูนย์ USO NET

การดูแล การรับประกันและการบำรุงรักษาสำหรับศูนย์ USO NET นั้น CAT มีการรับประกันการใช้งานกรณีเกิดการชำรุด หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำศูนย์ USO NET ทุกรายการ มีการรับประกันการใช้งานเป็นไปตามเงื่อนไข ดังรายการต่อไปนี้

 ภาพนง8

นอกจากการรับประกันการใช้งานตามปกติแล้ว CAT ยังจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุก 6 เดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยการดำเนินการจะแจ้งให้ผู้ดูแลศูนย์ USO NET แต่ละแห่งทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันทำการ ต่อไป