อินเทอร์เน็ตชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจไทยในยุค THAILAND 4.0

personnelmde de

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) บริหารประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ได้ประกาศภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อจะพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวพ้นไปจากกับดักรายได้ปานกลาง เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ (New Egines of Growth) ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบันให้ไปสู่ "Value - Based Economy" หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" โดยอาศัยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่เรียกว่า "ไทยแลนด์ 4.0" ซึ่งการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยและทั่วถึงในทุกภูมิภาค อันจะช่วยลดช่องว่างระหว่างชุนชนเมืองและชนบทให้น้อยลงไปด้วย

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่าเพื่อทำให้การสื่อสารโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตกระจายไปในพื้นที่ต่าง ๆ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้เร่งเดินเครื่องวางโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ให้ครอบคลุมไปถึงระดับชุนชนและทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบการสื่อสารที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และเศรษฐกิจในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องทางให้เกิดการค้าแบบออนไลน์ผ่านระบบอีคอมเมิร์สได้มากขึ้น

"ภาครัฐพยายามดำเนินการสร้างโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมคมและดิจิทัลสู่ชุมชนระดับหมู่บ้านกว่า 74,695 หมู่บ้าน ในประเทศไทยให้เจริญและพัฒนาไปพร้อมกัน โดยกระทรวงตั้งเป้าดำเนินการดิจิทัลชุมชน หรือ โครงการเน็ตประชารัฐ ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกจำนวน 24,700 หมู่บ้าน ติดเป็น 1 ใน 3 ของหมุ่บ้านทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 นี้ ภายใต้วงเงิน 15,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 19,652 แห่ง ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เป็นผู้ลงทุน" รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าว