เอกสารที่ศูนย์ USO NET ต้องเตรียมในวันรับมอบศูนย์

เนื่องด้วย CAT อยู่ระหว่างการส่งมอบทรัพย์สินของศูนย์ USO Net จำนวน 161 แห่งโดยได้เริ่มทะยอยส่งมอบแล้วตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา และจะส่งมอบจนครบถ้วนทุกแห่งภายในเดือนพฤษจิกายน 2560 นี้ ดังนั้นเพื่อให้การส่งมอบทรัพย์สินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยงานผู้รับมอบเตรียมเอกสารของตัวแทนผู้รับมอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเอกสารการส่งมอบฉบับสมบูรณ์และรายละเอียดการรับมอบทั้งหมด เจ้าหน้าที่ CAT จากส่วนกลางจะเดินทางไปมอบให้โดยตรง พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลานัดหมายต่อไป