• uso net

แผนการส่งมอบสินทรัพย์โครงการศูนย์ USO NET

ตามที่ CAT ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ USO NET ตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. จำนวน 161 แห่ง สำหรับแผนงาน USO 53 (เพิ่มเติม) โดยได้ติดตั้งศูนย์ ฯ ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และต่อมาสำนักงาน กสทช. กำหนดให้มีการเปิดศูนย์ USO NET อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยในการนี้ CAT จะดำเนินส่งมอบสินทรัพย์ให้แก่ศูนย์ USO NET ที่อยู่ในความดูแลของ CAT ตามกำหนดต่อไป

Other Articles