• uso net

ข่าวประชาสัมพันธ์

CAT PM

ตามที่ศูนย์อินเทอร์เน็ต (USO NET) ได้เปิดโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดูแลการใช้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขของสำนักงาน กสทช. ในการนี้ CAT จะดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยเป็นรอบการบำรุงรักษา 6 เดือนหลังจากการเปิดให้บริการ ซึ่งจะเป็นแผนการดำเนินการ ดังนี้

แผนการเข้าไปตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
วัน/เดือน/ปี จังหวัด ลำดับ กสทช รายชื่อพื้นที่เป้าหมาย วันที่เริ่ม วันสิ้นสุด รวมจำนวนศูนย์
3-5  ม.ค.61 ปทุมธานี 63 โรงเรียนจารุศรบำรุง  3  ม.ค.61 5 ม.ค.61 3
ปทุมธานี 64 โรงเรียนคลองพระอุดม  3  ม.ค.61 5 ม.ค.61
สมุทรสาคร 128 โรงเรียนกุศลวิทยา 3  ม.ค.61 5 ม.ค.61
8-12  ม.ค. 61 กาญจนบุรี 2 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61 45
กาญจนบุรี 3 มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์  8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
กาญจนบุรี 4 โรงเรียนวัดเขารักษ์ 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
ชุมพร 15 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
ชุมพร 16 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
ชุมพร 17 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฏร์ 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
ชุมพร 18 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
ชุมพร 19 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
ชุมพร 20 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
เชียงราย 21 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
เชียงราย 22 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสมถวิล จินตมัย 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
เชียงราย 23 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ ปิยะอุย 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
เชียงราย 24 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
เชียงราย 25 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
เชียงใหม่ 26 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
เชียงใหม่ 27 โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
เชียงใหม่ 28 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
เชียงใหม่ 29 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
เชียงใหม่ 30 โรงเรียนบ้านทัพ   8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
เชียงใหม่ 31 โรงเรียนบ้านจันทร์  8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
เชียงใหม่ 32 โรงเรียนชุมชนพร้าวหนุ่ม  8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
ตรัง 33 โรงเรียนบ้านโคกยาง  8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
ตรัง 34 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
ตรัง 35 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
นครพนม 40 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
นครพนม 41 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
นครศรีธรรมราช 49 โรงเรียนบ้านน้ำโฉ  8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
นครศรีธรรมราช 50 โรงเรียนวัดควนเถียะ 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
นครศรีธรรมราช 51 โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
นครศรีธรรมราช 52 องค์การบริหารส่วนตำบล รามแก้ว  8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
พระนครศรีอยุธยา 65 โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
พระนครศรีอยุธยา 66 องค์การบริหารส่วนตำบล รางจระเข้ 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
พัทลุง 72 โรงเรียนวัดเขาวงก์  8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
พัทลุง 73 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
พัทลุง 74 โรงเรียนบ้านขัน  8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
พัทลุง 75 เครือข่ายสินธุ์แพรทอง  8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
เพชรบุรี 77 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
เพชรบุรี 78 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
แม่ฮ่องสอน 89 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
ระนอง 96 โรงเรียนบ้านทรายแดง 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
ราชบุรี 97 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน  8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
ราชบุรี 98 กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
ราชบุรี 99 โรงเรียนวัดเวียงทุน(นิลศรีวิทยา)  8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
ราชบุรี 100 โรงเรียนบ้านพุบอนบน 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
ราชบุรี 101 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ 8 ม.ค.61 12 ม.ค.61
 
วัน/เดือน/ปี จังหวัด ลำดับ กสทช รายชื่อพื้นที่เป้าหมาย วันที่เริ่ม วันสิ้นสุด รวมจำนวนศูนย์
15-19 ม.ค. 61 กระบี่ 1 โรงเรียนบ้านลิกี 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61 30
กำแพงเพชร 5 เทศบาลตำบลสลกบาตร 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
จันทบุรี 7 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
จันทบุรี 8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
จันทบุรี 9 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
จันทบุรี 10 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
จันทบุรี 11 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
นครพนม 37 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
นครพนม 38 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
นครพนม 39 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ  15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
นครพนม 42 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
นครพนม 43 โรงเรียนบ้านนากระแต้  15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
นครพนม 44 องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ  15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
นครราชสีมา 48 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
น่าน 56 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
พะเยา 67 โรงเรียนบ้านปิน 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
พะเยา 68 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
พะเยา 69 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
พะเยา 70 โรงเรียนบ้านแม่กา 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
พะเยา 71 โรงเรียนบ้านสันจกปก 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
แพร่ 81 โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
สงขลา 120 ค่ายพระปกเกล้าฯ (กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5) 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
สงขลา 121 โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
สงขลา 122 โรงเรียนวัดกลาง 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
สุพรรณบุรี 139 โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
สุพรรณบุรี 140 เทศบาลตำบลเขาพระ 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
สุพรรณบุรี 141 เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
สุพรรณบุรี 142 องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
สุพรรณบุรี 143 เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
สุพรรณบุรี 144 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
22-26  ม.ค.61 ชัยนาท 14 วัดหนองเดิ่น (ติดตั้งร้านค้าชุมชนในหมู่บ้าน) 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61 27
ตาก 36 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
นครพนม 45 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
นครพนม 46 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คอนราด เฮงเค็ล 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
นครพนม 47 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย  22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
นครสวรรค์ 53 เทศบาลตำบลบางประมุง 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
นครสวรรค์ 54 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
นครสวรรค์ 55 เทศบาลตำบลอุดมธัญญา 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
พิจิตร 76 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
เพชรบูรณ์ 79 องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
เพชรบูรณ์ 80 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
ลำปาง 105 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนนี 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
ลำพูน 106 โรงเรียนบ้านดอยคำ 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
ลำพูน 107 ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกรียติ 72 พรรษ บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
พิจิตร 119 เทศบาลตำบลวังกรด 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
สงขลา 123 โรงเรียนวัดท่าแซ 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
สงขลา 124 โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
สงขลา 125 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
สตูล 126 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลปูยู 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
สตูล 127 โรงเรียนบ้านปากบาง 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
สิงห์บุรี 135 องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
สิงห์บุรี 136 โรงเรียนวัดเตย 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
สิงห์บุรี 137 โรงเรียนวัดน้อย 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
สุโขทัย 138 โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
สุราษฎร์ธานี 145 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
สุราษฎร์ธานี 146 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย 22 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
อ่างทอง 156 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ 29 ม.ค.61 31 ม.ค.61
 
วัน/เดือน/ปี จังหวัด ลำดับ กสทช รายชื่อพื้นที่เป้าหมาย วันที่เริ่ม วันสิ้นสุด รวมจำนวนศูนย์
29 ม.ค.-2 ก.พ.61 บึงกาฬ 57 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง 29 ม.ค.61 2 ก.พ.61 28
บึงกาฬ 58 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ 29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
บึงกาฬ 59 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ 29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
ภูเก็ต 82 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต 29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
ยโสธร 91 โรงเรียนบ้านนาเวียง 29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
ยโสธร 92 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ 29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
ลพบุรี 102 โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า  29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
ลพบุรี 103 โรงเรียนบ้านลำสนธิ 29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
ลพบุรี 104 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
สกลนคร 118 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค๊อกนิสไทยฯ 29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
ขอนแก่น 6 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น 29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
บุรีรัมย์ 60 โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
บุรีรัมย์ 61 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง 29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
บุรีรัมย์ 62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย 29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
ร้อยเอ็ด 90 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
ร้อยเอ็ด 93 โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
ร้อยเอ็ด 94 กองพันทหารม้าที่ 21 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
ร้อยเอ็ด 95 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง  29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
ศรีสะเกษ 115 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน  29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
ศรีสะเกษ 116 โรงเรียนบ้านหว้า  29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
ศรีสะเกษ 117 องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม  29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
สุรินทร์ 147 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
สุรินทร์ 148 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
สุรินทร์ 149 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์2 29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
สุรินทร์ 150 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง 29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
สุรินทร์ 151 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม 29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
สุรินทร์ 152 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว 29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
อุดรธานี 157 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี 29 ม.ค.61 2 ก.พ.61
5-9  ก.พ.61 ชลบุรี 12 โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา 5 ก.พ.61 9 ก.พ.61 27
มหาสารคาม 83 โรงเรียนบ้านโสกกาว  5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
มหาสารคาม 84 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง  5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
มหาสารคาม 85 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด  5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
มหาสารคาม 86 โรงเรียนบ้านเลิงใต้  5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
มหาสารคาม 87 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน  5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
มุกดาหาร 88 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
เลย 108 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
เลย 109 โรงเรียนบ้านนาเจียง 5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
เลย 110 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง 5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
เลย 111 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ 5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
เลย 112 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ฮิลมาร์ พาเบิล 5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
เลย 113 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด 5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
เลย 114 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู 5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
สระแก้ว 129 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย 5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
สระแก้ว 130 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังศรีทอง 5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
สระแก้ว 131 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ 5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
สระแก้ว 132 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี 5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
สระแก้ว 133 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1  5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
สระแก้ว 134 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
อุบลราชธานี 158 โรงเรียนบ้านหนองแก  5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
อุบลราชธานี 159 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร 5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
อุบลราชธานี 160 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม 5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
อุบลราชธานี 161 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ 5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
หนองบัวลำภู 153 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลโนนเมือง 5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
หนองบัวลำภู 154 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา  5 ก.พ.61 9 ก.พ.61
หนองบัวลำภู 155 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลยางหล่อ  5 ก.พ.61 9 ก.พ.61

 

 

 

ศูนย์ USO Net จำนวน 161 แห่ง ที่ดำเนินการโดย CAT หากอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานในศูนย์ขัดข้องตรงกับวันหยุดทำการของศูนย์รับแจ้งเหตุเสีย (เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) แต่ศูนย์ของท่านจำเป็นต้องดำเนินการเปิดให้บริการตามแผนงานที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงาน กสทช. เรามีทางออกให้ครับ

โดยท่านสามารถติดต่อมาได้ที่ 1322 CAT Contact Center เจ้าหน้าที่จะสอบถาม CAT ID ของหน่วยงานท่าน  (รหัสอยู่ตารางด้านล่างบทความนี้) อาการเสีย และขอทราบข้อมูลผู้ประสานงานการซ่อม เพียงเท่านี้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของศูนย์ที่ท่านใช้งานอยู่ก็จะไม่ขาดตอนแล้ว

*หมายเหตุ ระยะเวลาการซ่อมขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการการเสีย เช่น กรณีต้นไม้ล้มทับสายไฟเบอร์ออฟติก อาจใช้ระยะเวลาการซ่อมนานหลายวัน เป็นต้น

 

ตารางรายชื่อศูนย์และเลข CAT ID วงจรอินเทอร์เน็ต

ลำดับประกาศ รายชื่อพื้นที่เป้าหมาย CAT ID วงจรอินเทอร์เน็ต
1 โรงเรียนบ้านลิกี  RUSO3010057
2 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม RUSO3010014
3 มณฑลทหารบกที่ 17 RUSO3010015
4 โรงเรียนวัดเขารักษ์  RUSO3010016
5 เทศบาลตำบลสลกบาตร  RUSO3010038
6 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น RUSO3010107
7 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว RUSO3010002
8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม RUSO3010003
9 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา RUSO3010004
10 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน (วาสน์วิทยานุกูล) RUSO3010005
11 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ RUSO3010006
12 โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา RUSO3010007
13 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ค่ายนวมินทราชินี RUSO3010001
14 วัดหนองเดิ่น RUSO3010039
15 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร RUSO3010017
16 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล RUSO3010018
17 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ RUSO3010019
18 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร RUSO3010020
19 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี RUSO3010021
20 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง RUSO3010022
21 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ RUSO3010085
22 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา RUSO3010081
23 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สาขาสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง RUSO3010082
24 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย RUSO3010083
25 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม RUSO3010084
26 โรงเรียนบ้านทัพ RUSO3010090
27 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา RUSO3010086
28 โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) RUSO3010087
29 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ RUSO3010089
30 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  RUSO3010088
31 โรงเรียนบ้านจันทร์  RUSO3010091
32 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม  RUSO3010092
33 โรงเรียนบ้านโคกยาง  RUSO3010058
34 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง RUSO3010059
35 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก RUSO3010060
36 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแม่กลองคี RUSO3010093
37 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา RUSO3010108
38 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ RUSO3010109
39 โรงเรียนตาลปากน้ำ  RUSO3010110
40 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์8 RUSO3010111
41 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี RUSO3010112
42 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง RUSO3010113
43 โรงเรียนบ้านนากระแต้  RUSO3010114
44 องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ  RUSO3010115
45 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ RUSO3010116
46 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล RUSO3010117
47 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย  RUSO3010118
48 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง  RUSO3010119
49 โรงเรียนบ้านน้ำโฉ  RUSO3010061
50 โรงเรียนวัดควนเถียะ RUSO3010062
51 โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ RUSO3010063
52 องค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว  RUSO3010064
53 เทศบาลตำบลบางประมุง RUSO3010040
54 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา  RUSO3010041
55 เทศบาลตำบลอุดมธัญญา RUSO3010042
56 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  RUSO3010094
57 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง RUSO3010120
58 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ RUSO3010121
59 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ RUSO3010122
60 โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า RUSO3010123
61 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง RUSO3010124
62 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย RUSO3010125
63 โรงเรียนจารุศรบำรุง  RUSO3010055
64 โรงเรียนคลองพระอุดม  RUSO3010056
65 โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม RUSO3010043
66 องค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้ RUSO3010044
67 โรงเรียนบ้านปิน  RUSO3010095
68 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง  RUSO3010096
69 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช  RUSO3010097
70 โรงเรียนบ้านแม่กา  RUSO3010098
71 โรงเรียนบ้านสันจกปก  RUSO3010099
72 โรงเรียนวัดเขาวงก์  RUSO3010065
73 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก RUSO3010066
74 โรงเรียนบ้านขัน  RUSO3010067
75 เครือข่ายสินธุ์แพรทอง  RUSO3010068
76 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ RUSO3010045
77 เทศบาลตำบลวังกรด RUSO3010163
78 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน RUSO3010023
79 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์  RUSO3010024
80 องค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก  RUSO3010046
81 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ RUSO3010047
82 โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) RUSO3010100
83 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต RUSO3010069
84 โรงเรียนบ้านโสกกาว RUSO3010126
85 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง  RUSO3010127
86 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด  RUSO3010128
87 โรงเรียนบ้านเลิงใต้  RUSO3010129
88 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน  RUSO3010130
89 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ RUSO3010131
90 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน RUSO3010101
91 โรงเรียนบ้านนาเวียง RUSO3010132
92 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ (เฮ็งเค็ล ประเทศไทย อุปถัมภ์) RUSO3010133
93 โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) RUSO3010134
94 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด RUSO3010162
95 กองพันทหารม้าที่ 21 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  RUSO3010135
96 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง  RUSO3010136
97 โรงเรียนบ้านทรายแดง  RUSO3010025
98 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน  RUSO3010026
99 โรงเรียนพุบอนบน  RUSO3010029
100 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ RUSO3010030
101 กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ RUSO3010027
102 โรงเรียนวัดเวียงทุน (นิลศรีวิทยา)  RUSO3010028
103 โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า RUSO3010048
104 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 RUSO3010050
105 โรงเรียนบ้านลำสนธิ RUSO3010049
106 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี RUSO3010103
107 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถจังหวัดลำพูน RUSO3010105
108 โรงเรียนบ้านดอยคำ RUSO3010104
109 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง RUSO3010139
110 โรงเรียนบ้านนาเจียง RUSO3010138
111 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ RUSO3010140
112 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล RUSO3010141
113 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปิด RUSO3010142
114 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด RUSO3010137
115 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู RUSO3010143
116 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน  RUSO3010144
117 โรงเรียนบ้านหว้า  RUSO3010145
118 องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม  RUSO3010146
119 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ RUSO3010147
120 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า RUSO3010071
121 โรงเรียนบ้านบ่อตรุ (นิยมประชาคาร) RUSO3010072
122 โรงเรียนวัดกลาง (รักษ์ราษฎร์อุปถัมป์) RUSO3010073
123 โรงเรียนวัดท่าแซ   RUSO3010074
124 โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์  RUSO3010075
125 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่  RUSO3010076
126 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปูยู RUSO3010077
127 โรงเรียนบ้านปากบาง  RUSO3010078
128 โรงเรียนกุศลวิทยา  RUSO3010031
129 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย RUSO3010008
130 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา  RUSO3010013
131 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง RUSO3010009
132 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ RUSO3010010
133 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี RUSO3010011
134 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง1 RUSO3010012
135 องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ RUSO3010051
136 โรงเรียนวัดเตย RUSO3010052
137 โรงเรียนวัดน้อย RUSO3010053
138 โรงเรียนบ้านบุ่งสัก  RUSO3010106
139 เทศบาลตำบลเขาพระ RUSO3010033
140 องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน RUSO3010035
141 เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม RUSO3010034
142 เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา RUSO3010036
143 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย RUSO3010037
144 โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) RUSO3010032
145 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง RUSO3010079
146 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย RUSO3010080
147 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ RUSO3010148
148 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน RUSO3010149
149 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 RUSO3010150
150 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง RUSO3010151
151 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม RUSO3010152
152 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว RUSO3010153
153 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลโนนเมือง RUSO3010154
154 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา  RUSO3010155
155 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลยางหล่อ  RUSO3010156
156 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่  RUSO3010054
157 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี RUSO3010157
158 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม RUSO3010160
159 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ RUSO3010161
160 โรงเรียนบ้านหนองแก RUSO3010158
161 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร

RUSO3010159

เรียน ผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์ อินเทอร์เน็ต (USO Net) จำนวน 161 แห่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ CAT จะมีเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์โอนเข้าบัญชีที่เปิดไว้แล้วในนามศูนย์อินเทอร์เน็ต ทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน ซึ่งจะตรงกับวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม นี้ เป็นงวดแรก จนครบ 36 เดือน โดยตรวจสอบได้จาก email ที่แจ้งไว้กับทาง cat หรือนำสมุดบัญชีไปอับเดทกับทางธนาคารก็จะทราบว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ

add001 payforuso

เอกสารที่ศูนย์ USO NET ต้องเตรียมในวันรับมอบศูนย์

เนื่องด้วย CAT อยู่ระหว่างการส่งมอบทรัพย์สินของศูนย์ USO Net จำนวน 161 แห่งโดยได้เริ่มทะยอยส่งมอบแล้วตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา และจะส่งมอบจนครบถ้วนทุกแห่งภายในเดือนพฤษจิกายน 2560 นี้ ดังนั้นเพื่อให้การส่งมอบทรัพย์สินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยงานผู้รับมอบเตรียมเอกสารของตัวแทนผู้รับมอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเอกสารการส่งมอบฉบับสมบูรณ์และรายละเอียดการรับมอบทั้งหมด เจ้าหน้าที่ CAT จากส่วนกลางจะเดินทางไปมอบให้โดยตรง พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลานัดหมายต่อไป

CAT ยกระดับ USO NET เฟสต่อเนื่องด้วยโครงข่าย Fiber Optic 100 % พร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ USO NET ภายในกรมทหารราบ 21 (ค่ายนวมินทราชินี)

MXKtD6LDF2XZCFIRNB1EYpdUeozDmZ

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะที่ CAT เป็นหน่วยงานผู้จัดตั้งศูนย์ USO NET ภายในกรมทหารราบที่ 21 เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านไอทีให้กับกำลังพลของกรมฯ ในวาระที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี ณ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

cat9ndex9 1 Small

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมบูธการดำเนินงาน “USO NET by CAT” ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตโดยทั่วถึงและเท่าเทียม โดยตั้งแต่ปี 2556 CAT ได้จัดตั้งศูนย์ USO NET เฟสแรกแล้วทั้งในโรงเรียน เทศบาลตำบล และพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีโครงข่ายสายเข้าถึง รวมจำนวน 421 แห่งด้วยโครงข่ายดาวเทียมและโครงข่ายไร้สาย 3G พร้อมดูแลรักษา 3 ปีซึ่งทยอยสิ้นสุดสัญญาจนหมดในเดือนกันยายนที่ผ่านมา

cat9ndex9 2 Small

cat9ndex9 3 Small

ล่าสุด CAT อยู่ระหว่างดำเนินการ USO เฟสขยายเพิ่มเติมอีก 161 แห่ง ด้วยงบประมาณ 217 ล้านบาท กำหนดส่งมอบภายในเดือนกรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ เฟสเพิ่มเติมของ USO NET by CAT เริ่มเปิดบริการที่ศูนย์ USO NET ภายในกรมทหารราบที่ 21 เป็นแห่งแรกซึ่งนับเป็นแห่งที่ 422 จากการดำเนินงานตั้งแต่ต้น หลังจากนี้จะดำเนินการต่อไปให้ครบจำนวนตามกำหนด เน้นโรงเรียนตำรวจชายแดน โรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เทศบาลตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบลตามพื้นที่ที่กำหนดโดย กสทช.  และ CAT ตั้งเป้าดำเนินการแล้วเสร็จ 81 แห่ง หรือ 50% ภายในเดือนมีนาคม 2560 ทำให้ภายในปี 2560 จะมีศูนย์ USO NET ที่ CAT ดำเนินการรวมทั้งเฟสแรกและเฟสเพิ่มเติมทั้งสิ้น 582 แห่งทั่วประเทศ โดย CATยังบริการดูแลศูนย์ฯ เฉพาะในเฟสเพิ่มเติมถึงปี 2563

cat9ndex9 4 Small

 

cat9ndex9 5 Small

ทั้งนี้ CAT ได้เลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์ USO NET ในเฟสเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่สามารถให้บริการด้วยโครงข่าย Fiber Optic ทั้งหมด เพื่อยกระดับประสิทธิภาพศูนย์ USO NET by CAT ให้ได้ใช้โครงข่ายประสิทธิภาพสูงรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ขนาดความเร็วตามที่ กสทช. กำหนด คือ 30/10 Mbps. เพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่า 3G และดาวเทียม ช่วยให้ประชาชนสามารถใช้งานศูนย์ USO NET ในการพัฒนาการเรียนรู้ และการใช้งานด้านไอทีในชุมชนได้ผลเต็มที่

cat9ndex9 6 Small

cat9ndex9 7 Small